logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ยา atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 1,500,000 tablet (25/09/61)

     • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ชุดตรวจเครื่องมือรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๒ ชุด (25/09/61)

      • ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จำนวน ๔ รายการ

    • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ อาคารภายใน พอ. จำนวน ๑ งาน (21/08/61)

    • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ น้ำยา จำนวน ๑๔ รายการ (10/09/61)

    • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ชุดอุปกรณ์การมองเห็นในเวลากลางคืน (4/9/61)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ยาและพัสดุสายการแพทย์ (31/08/61)

   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  (27/08/61)

   • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา   (24/08/61)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  (21/08/61)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  น้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV - จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB ไม่รวมอะไหล่ - จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน AIRFOX ASD ไม่รวมอะไหล่ - จ้างซ่อมระบบผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ (16/08/61)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  (14/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ยา (02/08/61)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ น้ำยา (01/08/61)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ เช่าเครื่องพิมพ์ (01/08/61)

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาบำรุงรักษา (01/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาทำความสะอาด (อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน) (01/08/61)
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (14/03/61)