logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดเครื่องมือตอกกระดูก จำนวน 1 ชุด  เลขที่ 38/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน 1 ตู้  เลขที่ 35/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับ เจาะ ตัด และกรอกะโหลกศรีษะด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  เลขที่ 33/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Linagliptin 5 mg.(1 bx/30 TB) จำนวน 1,000 BX  เลขที่ 4/62

• (26/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแช่แข็งพลาสม่าแบบเฉียบพลัน จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 24/62

• (26/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เลขที่ 30/62

• (26/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรวจระบบรังสีแบบบอกทิศทาง จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 1/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 44/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด เลขที่ 43/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brainstem Response) จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 16/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C- Arm จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 1/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator, Volume, Time Cycled, Oxygen Powered) จํานวน 7 เครื่อง เลขที่ 20/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 8/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 3/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง เลขที่ 41/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกจำลองเครื่องตรวจสารเคมีอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด  

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 10/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียม (A-V Set) จำนวน 2 ชุด เลขที่ 5/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรสจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูงแบบมือถือ (Digital Color Portable Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง  เลขที่ 4/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเชื่อมสายถุงดลหิตแบบอัตโนมัติระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง  เลขที่ 42/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EZETIMIBE 10 MG.SIM VASTATIN 20 MG.(1 BX/30 TB)• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EZETIMIBE 10 MG.SIM VASTATIN 20 MG.(1 BX/30 TB)

• (16/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์การฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (Airfox ASD) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 19/62

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์การฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (Gyrolab - GL-1000II) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 18/62

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน เลขที่ 17/62

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน เลขที่ 20/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด เลขที่ 14/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด เลขที่ 16/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 10/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด 2 ตัวรับสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 15/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E. รุ่น LOGIQE จำนวน 3 เครื่อง เลขที่ 9/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเบือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 11/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน 46 เครื่อง เลขที่ 12/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน 22 เครื่อง เลขที่ 13/62

• (19/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E. รุ่น Senographe Essential SN.608891 BU8  จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 3/62

• (19/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ multislice (Computed Tomography ยี่ห้อ SIEMENS  จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 2/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์รคอมพิวเตอร์จำลองภาพ  จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 4/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด 2 หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 5/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 7/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ชนิด 2 ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 6/62

• (12/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/62

• (07/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/62

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่55/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่50/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่41/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระบบได้ จำนวน 50 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่63/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED (Light, Surgical, Ceiling, LED) จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่61/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 57/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 62/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 56/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 54/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 64/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 60/61

(03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๓ ชุดด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 58/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 51/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 47/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถึ่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 46/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen Powered)

จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/61

• (27/03/61)ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใช้กับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 15 กล่องโดยวิธีคัดเลือก

• (27/03/61)ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์วารสารแพทย์สารทหารอากาศ จำนวน 1 รายการโดยวิธีคัดเลือก