logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่55/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่50/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่41/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระบบได้ จำนวน 50 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่63/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED (Light, Surgical, Ceiling, LED) จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่61/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 57/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 62/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 56/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 54/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 64/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 60/61

(03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๓ ชุดด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 58/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 51/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 47/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถึ่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 46/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen Powered)

จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/61

• (27/03/61)ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใช้กับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 15 กล่องโดยวิธีคัดเลือก

• (27/03/61)ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์วารสารแพทย์สารทหารอากาศ จำนวน 1 รายการโดยวิธีคัดเลือก