logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (02/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

 • (30/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (04/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (10/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (17/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (19/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (25/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (27/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ