logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (05/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (02/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

 • (30/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (04/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (10/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (17/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (19/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (25/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (27/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ