logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

• (26/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

• (19/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

 • (15/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (14/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (09/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

.• (08/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (07/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (06/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (05/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

 • (01/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

 • (30/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (29/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (24/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (19/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (18/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (12/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (10/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (27/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

.• (25/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (21/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (20/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (18/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (03/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (31/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (29/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (05/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (02/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

 • (30/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (04/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (10/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (17/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (19/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (25/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (27/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ