สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (25/06/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมภายนอก ระบบผลิตแรงดันสุญญากาศมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ SE เ(e-bidding) เลขที่ 031/62

• (14/06/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ 030/62

• (06/06/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ทอ.จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 107/62

• (29/05/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ทอ.จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 107/62

• (08/05/62) ประกาศ, เอกสารประกวดราคาซื้อ หม้ออุ่นเชื้อสำหรับสปอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 97/62-1

• (02/05/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ๓๒ สไลค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 101/62-1

• (05/04/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 106/62• (05/04/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 106/62

• (23/04/62) ร่างประกาศ, ร่างราคากลาง, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ๓๒ สไลค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 101/62-1

• (05/04/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยนํ้า จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 100/62-1

• (29/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 104/62

• (29/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยชนิดชั่งน้ำหนักได้ จำนวน ๒ เตียง (e-bidding) เลขที่ 99/62

• (29/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ หม้ออุ่นเชื้อสำหรับสปอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 97/62

• (26/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ MA. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 103/62

• (14/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ จักรยานวัดงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน (Bicycle Ergometer) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 91/62-1

• (14/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ยา ATORVASTATIN 40 MG. (1 BX/30 TB) จำนวน ๔,๐๐๐ BX (e-bidding)  เลขที่ 102/62

• (12/03/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง (e-bidding)  

• (04/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 51/62-1

• (04/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยนํ้า จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 100/62

• (04/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ยา PITAVASTATIN ๒ MG. (๑BX/๑๐๐TB) จำนวน ๑,๕๐๐ BX (e-bidding)  เลขที่ 94/62

• (04/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้ตรวจการได้ยินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ (e-bidding)  เลขที่ 98/62

• (28/02/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลด์ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 95/62 

(28/02/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 32 สไลด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 101/62 

• (12/02/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจทางจักษุ (Phoropter) จำนวน ๒ เครื่อง เลขที่ 18/62-1

• (12/02/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 32 สไลด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding)  

• (08/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่องเลขที่ 78/62-1

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ทอ. จำนวน ๑ ชุด ชุดเลขที่ 90/62

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑ ระบบ ชุดเลขที่ 87/62

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ระบบ ชุดเลขที่ 86/62

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ LED ชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ พร้อมระบบถ่ายทอดภาพแบบความ

ละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุดเลขที่ 83/62

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาล ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน ๑ ระบบ (e-bidding)  เลขที่ 88/62

• (06/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเปลตักแบบพับได้ ๒ ท่อน จำนวน ๒๒ เปล (e-bidding)  เลขที่ 92/62

• (06/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อจักรยานวัดงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน (Bicycle Ergometer) จำนวน ๑ เครื่อง(e-bidding)  เลขที่ 91/62

• (04/02/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๑๒๘ สไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  

• (31/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 93/62

• (29/01/62) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ทอ. จำนวน ๑ ชุด  (e-bidding)  เลขที่ 90/62

• (28/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านทางวีดิทัศน์สำหรับงานผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด(e-bidding)  เลขที่ 89/62

• (17/01/62) ประกาศ,รคาคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานสัญญาณชีพ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชนิดข้างเตียง จำนวน ๓๐ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 82/62

• (17/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลานจอดรถด้านหน้า ฝชย.กอก.รพ.จันทรุเบกษา พอ.จำนวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ 22/62

• (17/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๕๗ และ ๒๒๕๘ (อาคารผู้ป่วย รพ.จันทรุเบกษา พอ.) จำนวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ 26/62

• (11/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และด้านหน้า รพ.จันทรุเบกษา พอ.จำนวน 1 งาน (e-bidding) เลขที่ 24/62

• (11/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 85/62

• (11/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 84/62

• (09/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดศุนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร และความดันโลหิตของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 81/62

• (09/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๔ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 79/62

• (08/01/62) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานสัญญาณชีพ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชนิดข้างเตียง จำนวน ๓๐ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 82/62

• (07/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 80/62

• (07/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อระบบนำวิถีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท จำนวน ๑ ระบบ (e-bidding)  เลขที่ 7/62-1-1

• (28/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN ๔๐ MG. film-coated tablet  จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ TB (e-bidding)  เลขที่ 72/62

• (27/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ     แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 78/62

• (26/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน ๒ ตู้ (e-bidding)  เลขที่ 77/62

• (26/12/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบนำวิถีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 ระบบ (e-bidding)  เลขที่ 7/62-1

• (25/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจทางจักษุ (phoropter) จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 18/62

• (21/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา PRAVASTATIN TABLET,40 MG.UNIT DOSE,30’S (1 BX/30 TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX (e-bidding)  เลขที่ 73/62-1

• (20/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์และฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 17/62

• (20/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดคีมจับกระดูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 31/62-1

• (20/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 49/62-1

• (20/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อรถแจกยาผู้ป่วย จำนวน 5 คัน (e-bidding)  เลขที่ 57/62-1

• (17/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบไฟฟ้า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 11/62

• (17/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 51/62

• (17/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ ๒ ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 76/62

• (17/12/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN ๔๐ MG. film-coated tablet จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ TB (e-bidding)  

• (13/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 68/62-1

• (13/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิตํ่าด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 48/62

• (12/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบสีเขียว แบบ Pattern Scan จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 22/62

• (11/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE รุ่น Vivid E9 SN.VE94187  จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 25/62

• (04/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 29/62-1

• (04/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 56/62-1

• (30/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด (Vascular set) จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 55/62-1

• (30/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 50/62-1

• (29/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน ชนิดภาพกว้าง จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 21/62-1

• (26/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา PRAVASTATIN TABLET,40 MG.UNIT DOSE,30’S (1 BX/30 TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX (e-bidding)  เลขที่ 73/62

• (26/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED จำนวน ๒ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 40/62-1

• (26/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator) จำนวน ๑๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 66/62

• (22/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 46/62-1

• (21/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นรองหลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดล็อกศีรษะ จำนวน ๓๑ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 67/62

• (20/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) จำนวน ๔,๕๐๐ PK (e-bidding)  เลขที่ 9/62 

(20/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านการสอน การศึกษากายวิภาคมนุษย์แบบสามมิติ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 34//62-1 

• (20/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทางทันตกรรม จำนวน 2  ชุด (e-bidding)  เลขที่ 75/62 

• (16/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๕ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 71/62 

• (13/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 70/62 

• (09/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบใช้ไฟ ๓ ระบบ จำนวน ๒๓ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 69/62

• (09/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางสมอง จำนวน ๓๐ เตียง (e-bidding)  เลขที่ 63/62

• (09/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอนํ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลิตร (Sterilizer, Surgical Instrument, Pressurized Stream) จำนวน ๑ เครื่อง 
(e-bidding)  เลขที่ 61/62

• (08/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่ 68/62

• (07/11/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง (e-bidding)

• (07/11/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง  
(e-bidding)

• (2/11/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด จำนวน ๔ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 53/62

• (1/11/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓๓ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 64/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอลซิล (Tonsil set) จำนวน ๒ ชุด (e-bidding) เลขที่ 60/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 56/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลทางทันตกรรม จำนวน ๑๐เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 59/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓๒ สไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 6/62

• (30/10/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง (e-bidding) 

• (29/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ รถแจกยาผู้ป่วย จำนวน ๕ คัน (e-bidding) เลขที่ 57/62

• (29/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 13/62

• (26/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 15/62

• (25/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 52/62

• (22/10/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓๒ สไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) 

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (ฺBone Density) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 49/62

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙ รายการ (e-bidding) เลขที่ 55/62

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 54/62

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 28/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมปริมาณการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 8 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 39/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ คีมจับกระดูก จำนวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 31/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตรแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 30 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 19/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือถ่างขยายผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช จำนวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 50/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน 12 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 26/62

• (16/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องผ่าตัดทางจักษุพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 23/62

• (16/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง  (e-bidding) เลขที่ 15/62

• (16/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน์แบบให้รายละเอียดภาพสูง จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 12/62

• (12/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน ชนิดภาพกว้าง จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 021/62

• (11/10/61) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) 

• (11/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙ รายการ (e-bidding) เลขที่ 055/62

• (08/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด จำนวน ๔ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 053/62

• (08/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน ๑๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 026/62

• (05/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตอกตัดกระดูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 038/62

• (05/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการด้านการสอน การศึกษากายวิภาคมนุษย์แบบสามมิติ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 034/62

• (05/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตรึงกระดูกจากภายนอกร่างกาย (External Fixation) จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 032/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED จำนวน ๒ ชุด (e-bidding) เลขที่ 040/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด (Vascular Set) จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 045/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 029/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ ๒ ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 047/62

• (03/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดเชื่อมสายถุงโลหิตแบบอัตโนมัติระบบปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 042/62

• (03/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 048/62

• (03/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์และฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 017/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 030/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับเจาะตัดและ กรอกะโหลกศรีษะด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 033/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องสำหรับผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 008/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator, Volume, Time Cycled, Oxygen Powered) (e-bidding) เลขที่ 020/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brainstem Response) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

เลขที่ 016/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบไฟฟ้า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ลิตร) จำวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 011/62 

(28/09/61) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน์แบบให้รายละเอียดภาพสูงพร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) 

  •(28/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน ๑ ตู้ (e-bidding) เลขที่ 035/62 

(28/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 014/62

(27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C- Arm จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 001/62

(27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ระบบนำวิถีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท  จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) เลขที่ 007/62

• (27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๓ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ 036/62 

• (26/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน ๑ ชุด(e-bidding) เลขที่ 036/62 

• (27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 1 ตู้(e-bidding) เลขที่ 037/62 

• (26/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ 046/62 

• (26/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 027/62 

• (25/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องแช่แข็งแบบพลาสม่าแบบเฉียบพลัน จํานวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 024/62 

• (25/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 043/62 

• (24/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทํางานของหัวใจระบบดิจิตอล จํานวน ๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 010/62 

• (24/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบมือถือ (Digital Color Portable Ultrasound) จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 004/62 

• (24/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 003/62 

• (20/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียม (A-V Set) จํานวน 2 ชุด (e-bidding) เลขที่ 005/62 

• (20/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยาจํานวน 20 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 002/62 

• (19/09/61) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) 

• (14/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบํารุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX ASD) จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๙/๖๒ (จ)

• (14/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างทําความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายในกรมแพทย์ทหารอากาศ จํานวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ ๐๒๐/๖๒ (จ)

• (14/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบํารุงรายปี (แบบไม่วมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL - ๑๐๐๐ II)
จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๘/๖๒ (จ)

• (12/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้าน ไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจ และหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD๒๐ SN ๗๒๒๐๑๒ / ๘๔๙ จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๐๑๑/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโคร โปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จํานวน ๔๖ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๒/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography)ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Revolution SN.๒๐๐๙ จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๔/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่อง ผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จํานวน ๒๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๓/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) ยี่ห้อCARESTREAM รุ่นVue PACS จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๐๑๖/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN.๕๗๑๓ จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๕/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E. รุ่น LOGIQE๙ จํานวน ๓ เครื่อง ประกอบด้วย SN.๑๑๙๙๙๑ US ๘, ๑๑๙๙๙๐ US ๐, ๑๑๒๙๙๑ US ๕ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๙/๖๒

• (07/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

(Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN.๕๖๔๐ จํานวน ๑ เครื่อง

(e-bidding) เลขที่ ๐๑๐/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กวป.พอ.จำนวน ๑ งาน(e-bidding) เลขที่ ๐๐๘/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ

IBT Bebig จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๐๗/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed

Tomography)จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)
ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ 
จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๐๖/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ชนิด ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง
 (e-bidding) เลขที่ ๐๐๕/๖๒

(27/06/61) ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

  (27/06/61)  ราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

• (20/06/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคา,การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

• (08/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่ ๖๔/๖๑

• (05/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๖๒/๖๑

• (01/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๕๐ เตียง (e-bidding) เลขที่ ๖๓/๖๑

• (4/05/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๓ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๕๘/๖๑-๒

• (3/05/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding) เลขที่ ๕๖/๖๑


• (13/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)ชนิด๒ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ ๕๙/๖๑

• (08/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(e-bidding) เลขที่ ๖๐/๖๑

• (06/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED (Light,Surgical,Ceiling,LED) จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๑/๖๑

• (05/03/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ( Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (08/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๑/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๕/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จํานวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๘/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๗/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาชุดระบบการจัดเก็บและ เรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๔/๖๑

• (25/01/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (22/01/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๙/๖๑

• (22/01/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๓/๖๑

• (17/01/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๐/๖๑

• (17/01/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๑/๖๑

• (12/01/61) ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ จํานวน ๕๐ เตียง ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๘/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวีดีทัศน์ จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๗/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen Powered) จํานวน ๒ เครื่องด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๕/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จํานวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๔๖/๖๑• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๒/๖๑

• ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography system) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN.๕๗๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๖๑

• (20/12/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๑/๖๑

• (20/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐/๖๑

• (15/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจและรักษาโรคทางโสต ศอ นาสิก (ENT Examination & Treatment Unit) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๖/๖๑

• ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator) จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๓/๖๑ (16/11/60)

• ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๙/๖๑ (16/11/60)

• ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) จำนวน ๑๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘/๖๑ (15/11/60

• ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกจำลองเครื่องตรวจสารเคมีอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗/๖๑ (15/11/60)

• ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕/๖๑ (15/11/60)

• ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อจักรยานทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมระบบบันทึกและพิมพ์ผล จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๕/๖๑ (15/11/60)

• (14/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๖๑

• (14/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๙/๖๑

• (14/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดูดสำหรับดูดเสมหะหรือของเหลวแบบ Standard 3 Mode พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๒/๖๑

• (14/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๖๑

• (14/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๖๑

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดทำ Cross Matching จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๔/๖๑

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ยา จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒/๖๑


 

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ภายนอกช่องปากระบบดิจิตอล และระบบสร้างภาพสามมิติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๖๑

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๖๑

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๖๑

• (10/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ๖ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓/๖๑

• (09/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๙/๖๑

• (09/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๘/๖๑

• (09/11/60) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๖๑

• (08/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๓/๖๑

• (06/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์อวัยวะภายในลูกตาและวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๖๑

• (01/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๖๑

• (01/11/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรม (Major Surgery Set) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๖๑

• (30/10/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๒๖/๖๑)

• (03/10/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่เอกสาร ๑๗/๖๑

• (03/10/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องข้อพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๑๕/๖๑)

• (12/09/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสาร์ ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าติดเชื้อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๖๑

• (12/09/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๖๑

• (12/09/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๖๑

• (12/09/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๖๑


• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๖๑

• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๖๑

• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๖๑

• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา พร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๖๑

• (22/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๖๑

• (21/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียวแบบ Pattern Scan จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๑๑/๖๑)

• (21/08/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด Color Dropper จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๑๐/๖๑)

• (27/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารเลขที่ ๖/๖๑)

• (25/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๔/๖๑

• (17/07/60) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (12/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (ตามเอกสารเลขที่ ๕/๖๑)

• (12/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว จำนวน ๒,๐๐๐ SET (ตามเอกสารเลขที่ ๑/๖๑)

• (03/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (ตามเอกสารเลขที่ ๔/๖๑)

• (03/07/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยาPITAVASTATIN 2 MG. (1 BX/100 TB) จำนวน ๑,๕๐๐ BX(ตามเอกสารเลขที่ ๓/๖๑)

• (30/06/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยาPRAVASTATIN 40 MG. (1 BX/30 TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX(ตามเอกสารเลขที่ ๒/๖๑)

• (19/06/60)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac iX SN.5785 จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) (เอกสารเลขที่ ๓/๖๑)

• (19/06/60)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๔๖ เครื่อง (e-bidding) (เอกสารเลขที่ ๒/๖๑)

• (16/06/60)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) (เลขที่ ๑/๖๑)


 

• (13/06/2560) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว จำนวน ๒,๐๐๐ SET โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)

• (22/05/60)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ๓๐๐ เส้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๒๖/๖๐)

• (22/03/60)ประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๒๕/๖๐)

• (22/03/60)ประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน ๓๐๐ เส้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๒๓/๖๐)

• (13/03/60) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (13/03/60) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน ๓๐๐ เส้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (21/12/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๒๔/๖๐)

• (01/11/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๒๒/๖๐)

• (26/10/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๖๐

• (20/10/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๖๐

• (13/10/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธีลีนอ๊อกไซด์ชนิดผสม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๖๐

• (06/10/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๖๐

• (29/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๖๐

• (26/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๖๐

• (21/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๖๐

• (21/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธีลีนอ๊อกไซด์ชนิดผสม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๖๐

• (21/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๖๐

• (16/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๖๐


 

• (16/09/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๖๐

• (10/11/59) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (25/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๖๐

• (23/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac iX SN.5785 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๖๐

• (23/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๔๖ เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๖๐

• (11/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๙/๖๐)

• (10/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง(เลขที่ ๓๓/๕๙)

• (10/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (เลขที่ ๘/๖๐)

• (08/08/59)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลยี่ห้อ CARESTREAM SN.5640 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๒/๖๐

• (08/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารการซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๖๐

• (02/08/59) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (02/08/59) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (02/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (เลขที่ ๖/๖๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (02/08/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยาPITAVASTATIN 2 MG. (1 BX/100 TB) จำนวน ๑,๘๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๓/๖๐)

• (29/07/59) ประกาศ,ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ ๕/๖๐)

• (26/07/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคา ซื้อยา PRAVASTATIN 40 MG.(1BX/30TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๔/๖๐)

• (21/07/59)ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN 2 MG.จำนวน ๑,๘๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (15/07/59) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


• (04/07/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๖๐

• (23/06/59) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (21/06/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒,๐๐๐ SET.เลขที่ ๑/๖๐

• (09/06/59) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒,๐๐๐ SET

• (08/06/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์ พร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (30/05/59) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ชุด

• (04/03/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด (เลขที่ ๓๑/๕๙)

• (15/02/59)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

• (10/02/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(เลขที่ ๓๐/๕๙)

• (02/02/59) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน

• (05/01/59) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (HIGH ENERGY LINEAR ACCELERATOR) ยี่ห้อ VARIAN รุ่น CLINAC IX SN.5785 จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๑๙/๕๙)

• (18/11/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG. PIOGLITAZONE 15 MG. ( 1 BX. / 28 TB. ) จำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง (เลขที่ ๒๙/๕๙)

• (12/11/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (เลขที่ ๒๘/๕๙)

• (21/10/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลศัลยกรรมชนิดใช้สังเกตสารเรืองแสง จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๒๓/๕๙-eb

• (08/10/58) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลศัลยกรรมชนิดใช้สังเกตุสารเรืองแสง จำนวน ๑ ชุด

• (25/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ(เลขที่ ๒๗/๕๙)

• (17/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ(เลขที่ ๑๘/๕๙)

• (17/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ(เลขที่ ๘/๕๙)


• (15/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๗/๕๘)

• (11/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๑๗/๕๙)

• (11/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด(เลขที่ ๑๖/๕๙)

• (11/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๑๕/๕๙)

• (08/09/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (เลขที่ ๖/๕๙)

• (08/09/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๒๖/๕๙)

• (07/09/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN 2 mg. ( 1 BX. / 100 TB. ) จำนวน ๑,๐๐๐ BX.(เลขที่ ๒๔/๕๙)

• (04/09/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๒๕/๕๙)

• (02/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง(Frozen Section) จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๒๒/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ(ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร) จำนวน ๓ เครื่อง (เลขที่ ๒๑/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ(ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร) จำนวน ๓ เครื่อง (เลขที่ ๒๑/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๒๐/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าติดเชื้อแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ปอนด์) จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๑๙/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๕/๕๙)

• (27/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๓๕ เครื่อง(เลขที่ ๑๔/๕๙)

• (27/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ ยี่ห้อ EP Med Systems รุ่น EP – WorkMate SN HPW ๖๔๐๐ จำนวน ๑ SE(เลขที่ ๑๓/๕๙)

• (27/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๑๒ รายการ(เลขที่ ๑๒/๕๙)

• (26/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง (เอกสารเลขที่ ๐๑/๕๙ ช.)


 

• (26/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา ซึ่งต้องใช้กับเครื่อง Sysmex รุ่น XT-1800i จำนวน ๖ รายการ (เลขที่ ๑๘/๕๙)

• (26/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ(เลขที่ ๑๗/๕๙)

• (25/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๑๕ รายการ (เอกสารเลขที่ ๑๑/๕๙)

• (25/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพชนิดเคลื่อนย้ายได้(เอกสารเลขที่ ๑๖/๕๙)

• (25/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ ๒ รายการ (เอกสารเลขที่ ๑๕/๕๙)

• (24/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง (เอกสารเลขที่ ๗/๕๙)

• (24/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (เอกสารเลขที่ ๑๔/๕๙)

• (21/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา MANIDIPINE (เลขที่ ๕/๕๘)

• (20/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดที่ใช้กับเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด ยี่ห้อ Cobas รุ่น Integra 800 จำนวน ๒๘ รายการด (เอกสารเลขที่ ๑๒/๕๙)

• (22/07/58) ประกาศ,เอกสารประกวดราคาซื้อยาDAPAGLIFLOZIN 10 mg. (1BX./30TB.) (เลขที่ ๒/๕๘)

• (20/08/58)ประกาศ,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ (เลขที่ ๑๓/๕๙)

• (19/08/58) ประกาศ,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (เลขที่ ๙/๕๙)

• (20/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ (เอกสารเลขที่ ๘/๕๘)

• (19/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๑๑/๕๙)

• (19/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร กวป.พอ. (เลขที่ ๑๐/๕๙)

• (19/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อวารสารภาษาต่างประเทศในสาขาวิชาการพยาบาล จำนวน ๑๐ รายการ (เลขที่ ๔/๕๘)

• (19/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๙ รายการ (เลขที่ ๔/๕๙)

• (18/08/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดสไปรัล (Spiral Computed, tomography Scanner)(เลขที่ ๙/๕๙)


 

• (18/08/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ ระบบทางเดินอาหารและไขสันหลังระบบดิจิตอล (Digital Spot Imaging) ชนิดควบคุมระยะไกล (เลขที่ ๘/๕๙)

• (18/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเหล็ดโลหิต แบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว จำนวน ๑,๘๐๐ SE(เลขที่ ๓/๕๙)

• (17/08/58) ประกาศ,ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมภายนอก (จ้างเหมารายปีแบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน(เลขที่ ๗/๕๙)

• (17/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์สำหรับฝึกนักบินในการมองเห็นเวลากลางคืน (Night Vision Training System)(เลขที่ ๖/๕๙)

• (13/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (เลขที่๕/๕๙)

• (13/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้วยไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD20 SN.722012/849 (เลขที่๔/๕๙)

• (13/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เลขที่ ๓/๕๙)

• (13/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๒/๕๙)

• (07/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ ( เลขที่ ๑/๕๙)

• (28/07/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๒/๕๙)

• (23/07/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ลิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๓/๕๘)

• (22/07/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN 2 mg.(1BX./100TB.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๑/๕๙)

• ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

• ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

• ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• ราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ


 

• ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS)

• ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล

• ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ

• ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อ เครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ

• ราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS)

• ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS)

• ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล

• ราคากลาง โครงการจัดซื้อ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล

• ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปี ๕๘

• ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปี ๕๘

• ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปี ๕๘

 

 

 

 

 

 

เครื่องตัดเชื่อมสายถุงโลหิตแบบอัตโนมัติระบบปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง