สารบัญ

 

• (18/08/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ ระบบทางเดินอาหารและไขสันหลังระบบดิจิตอล (Digital Spot Imaging) ชนิดควบคุมระยะไกล (เลขที่ ๘/๕๙)

• (18/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเหล็ดโลหิต แบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว จำนวน ๑,๘๐๐ SE(เลขที่ ๓/๕๙)

• (17/08/58) ประกาศ,ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมภายนอก (จ้างเหมารายปีแบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน(เลขที่ ๗/๕๙)

• (17/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์สำหรับฝึกนักบินในการมองเห็นเวลากลางคืน (Night Vision Training System)(เลขที่ ๖/๕๙)

• (13/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (เลขที่๕/๕๙)

• (13/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้วยไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD20 SN.722012/849 (เลขที่๔/๕๙)

• (13/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เลขที่ ๓/๕๙)

• (13/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๒/๕๙)

• (07/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ ( เลขที่ ๑/๕๙)

• (28/07/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๒/๕๙)

• (23/07/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ลิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ ๓/๕๘)

• (22/07/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN 2 mg.(1BX./100TB.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ๑/๕๙)

• ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

• ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

• ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• ราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ