สารบัญ

• (15/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๗/๕๘)

• (11/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๑๗/๕๙)

• (11/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด(เลขที่ ๑๖/๕๙)

• (11/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๑๕/๕๙)

• (08/09/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (เลขที่ ๖/๕๙)

• (08/09/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๒๖/๕๙)

• (07/09/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN 2 mg. ( 1 BX. / 100 TB. ) จำนวน ๑,๐๐๐ BX.(เลขที่ ๒๔/๕๙)

• (04/09/58)ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๒๕/๕๙)

• (02/09/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง(Frozen Section) จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๒๒/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ(ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร) จำนวน ๓ เครื่อง (เลขที่ ๒๑/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ(ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร) จำนวน ๓ เครื่อง (เลขที่ ๒๑/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๒๐/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าติดเชื้อแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ปอนด์) จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่ ๑๙/๕๙)

• (28/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ ๕/๕๙)

• (27/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๓๕ เครื่อง(เลขที่ ๑๔/๕๙)

• (27/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ ยี่ห้อ EP Med Systems รุ่น EP – WorkMate SN HPW ๖๔๐๐ จำนวน ๑ SE(เลขที่ ๑๓/๕๙)

• (27/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๑๒ รายการ(เลขที่ ๑๒/๕๙)

• (26/08/58) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง (เอกสารเลขที่ ๐๑/๕๙ ช.)