logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (20/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทางทันตกรรม จำนวน 2  ชุด (e-bidding)  เลขที่ 75/62 

• (16/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๕ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 71/62 

• (13/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 70/62 

• (09/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบใช้ไฟ ๓ ระบบ จำนวน ๒๓ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 69/62

• (09/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางสมอง จำนวน ๓๐ เตียง (e-bidding)  เลขที่ 63/62

• (09/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอนํ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลิตร (Sterilizer, Surgical Instrument, Pressurized Stream) จำนวน ๑ เครื่อง 
(e-bidding)  เลขที่ 61/62

• (08/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่ 68/62

• (07/11/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง (e-bidding)

• (07/11/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง  
(e-bidding)

• (2/11/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด จำนวน ๔ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 53/62

• (1/11/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓๓ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 64/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอลซิล (Tonsil set) จำนวน ๒ ชุด (e-bidding) เลขที่ 60/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 56/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลทางทันตกรรม จำนวน ๑๐เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 59/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓๒ สไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 6/62

• (30/10/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง (e-bidding) 

• (29/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ รถแจกยาผู้ป่วย จำนวน ๕ คัน (e-bidding) เลขที่ 57/62

• (29/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 13/62

• (26/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 15/62

• (25/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 52/62

• (22/10/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓๒ สไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) 

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (ฺBone Density) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 49/62

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙ รายการ (e-bidding) เลขที่ 55/62

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 54/62

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 28/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมปริมาณการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 8 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 39/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ คีมจับกระดูก จำนวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 31/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตรแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 30 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 19/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือถ่างขยายผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช จำนวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 50/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน 12 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 26/62

• (16/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องผ่าตัดทางจักษุพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 23/62

• (16/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง  (e-bidding) เลขที่ 15/62

• (16/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน์แบบให้รายละเอียดภาพสูง จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 12/62

• (12/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน ชนิดภาพกว้าง จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 021/62

• (11/10/61) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) 

• (11/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙ รายการ (e-bidding) เลขที่ 055/62

• (08/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด จำนวน ๔ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 053/62

• (08/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน ๑๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 026/62

• (05/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตอกตัดกระดูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 038/62

• (05/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการด้านการสอน การศึกษากายวิภาคมนุษย์แบบสามมิติ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 034/62

• (05/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตรึงกระดูกจากภายนอกร่างกาย (External Fixation) จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 032/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED จำนวน ๒ ชุด (e-bidding) เลขที่ 040/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด (Vascular Set) จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 045/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 029/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ ๒ ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 047/62

• (03/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดเชื่อมสายถุงโลหิตแบบอัตโนมัติระบบปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 042/62

• (03/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 048/62

• (03/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์และฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 017/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 030/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับเจาะตัดและ กรอกะโหลกศรีษะด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 033/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องสำหรับผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 008/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator, Volume, Time Cycled, Oxygen Powered) (e-bidding) เลขที่ 020/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brainstem Response) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

เลขที่ 016/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบไฟฟ้า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ลิตร) จำวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 011/62 

(28/09/61) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน์แบบให้รายละเอียดภาพสูงพร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) 

  •(28/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน ๑ ตู้ (e-bidding) เลขที่ 035/62 

(28/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 014/62

(27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C- Arm จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 001/62

(27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ระบบนำวิถีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท  จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) เลขที่ 007/62

• (27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๓ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ 036/62 

• (26/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน ๑ ชุด(e-bidding) เลขที่ 036/62 

• (27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 1 ตู้(e-bidding) เลขที่ 037/62 

• (26/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ 046/62 

• (26/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 027/62 

• (25/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องแช่แข็งแบบพลาสม่าแบบเฉียบพลัน จํานวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 024/62 

• (25/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 043/62 

• (24/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทํางานของหัวใจระบบดิจิตอล จํานวน ๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 010/62 

• (24/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบมือถือ (Digital Color Portable Ultrasound) จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 004/62 

• (24/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 003/62 

• (20/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียม (A-V Set) จํานวน 2 ชุด (e-bidding) เลขที่ 005/62 

• (20/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยาจํานวน 20 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 002/62 

• (19/09/61) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) 

• (14/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบํารุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX ASD) จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๙/๖๒ (จ)

• (14/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างทําความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายในกรมแพทย์ทหารอากาศ จํานวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ ๐๒๐/๖๒ (จ)

• (14/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบํารุงรายปี (แบบไม่วมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL - ๑๐๐๐ II)
จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๘/๖๒ (จ)

• (12/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้าน ไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจ และหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD๒๐ SN ๗๒๒๐๑๒ / ๘๔๙ จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๐๑๑/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโคร โปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จํานวน ๔๖ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๒/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography)ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Revolution SN.๒๐๐๙ จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๔/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่อง ผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จํานวน ๒๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๓/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) ยี่ห้อCARESTREAM รุ่นVue PACS จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๐๑๖/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN.๕๗๑๓ จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๕/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E. รุ่น LOGIQE๙ จํานวน ๓ เครื่อง ประกอบด้วย SN.๑๑๙๙๙๑ US ๘, ๑๑๙๙๙๐ US ๐, ๑๑๒๙๙๑ US ๕ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๙/๖๒

• (07/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

(Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN.๕๖๔๐ จํานวน ๑ เครื่อง

(e-bidding) เลขที่ ๐๑๐/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กวป.พอ.จำนวน ๑ งาน(e-bidding) เลขที่ ๐๐๘/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ

IBT Bebig จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๐๗/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed

Tomography)จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)
ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ 
จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๐๖/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ชนิด ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง
 (e-bidding) เลขที่ ๐๐๕/๖๒

(27/06/61) ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

  (27/06/61)  ราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

• (20/06/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคา,การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

• (08/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่ ๖๔/๖๑

• (05/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๖๒/๖๑

• (01/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๕๐ เตียง (e-bidding) เลขที่ ๖๓/๖๑

• (4/05/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๓ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๕๘/๖๑-๒

• (3/05/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding) เลขที่ ๕๖/๖๑


• (13/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)ชนิด๒ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ ๕๙/๖๑

• (08/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(e-bidding) เลขที่ ๖๐/๖๑

• (06/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED (Light,Surgical,Ceiling,LED) จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๑/๖๑

• (05/03/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ( Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (08/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๑/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๕/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จํานวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๘/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๗/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาชุดระบบการจัดเก็บและ เรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๔/๖๑

• (25/01/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (22/01/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๙/๖๑

• (22/01/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๓/๖๑

• (17/01/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๐/๖๑

• (17/01/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๑/๖๑

• (12/01/61) ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ จํานวน ๕๐ เตียง ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๘/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวีดีทัศน์ จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๗/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen Powered) จํานวน ๒ เครื่องด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๕/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จํานวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๔๖/๖๑