logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (20/06/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคา,การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

• (08/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่ ๖๔/๖๑

• (05/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๖๒/๖๑

• (01/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๕๐ เตียง (e-bidding) เลขที่ ๖๓/๖๑

• (4/05/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๓ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๕๘/๖๑-๒

• (3/05/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding) เลขที่ ๕๖/๖๑


• (13/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)ชนิด๒ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ ๕๙/๖๑

• (08/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(e-bidding) เลขที่ ๖๐/๖๑

• (06/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED (Light,Surgical,Ceiling,LED) จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๑/๖๑

• (05/03/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ( Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (08/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๑/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๕/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จํานวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๘/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๗/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาชุดระบบการจัดเก็บและ เรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๔/๖๑

• (25/01/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (22/01/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๙/๖๑

• (22/01/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๓/๖๑

• (17/01/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๐/๖๑

• (17/01/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๑/๖๑

• (12/01/61) ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ จํานวน ๕๐ เตียง ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๘/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวีดีทัศน์ จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๗/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen Powered) จํานวน ๒ เครื่องด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๕/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จํานวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๔๖/๖๑