สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (18/09/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ 14/63

• (10/09/62) ประกาศ,ราคากลาง ,เอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน เลขที่ 013/63

• (28/08/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATOM Definition AS + Excel Edition SN.65771 จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 2/63-1

• (23/08/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลทอดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD20 SN.722012/849 จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 5/63-1

• (13/08/62) ประกาศ,เอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน เลขที่ 012/63 

• (06/08/62) ร่างประกาศ,ราคากลาง ร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน เลขที่ 012/63

• (09/08/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN.5640 จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 7/63

(05/08/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมภายนอก ระบบผลิตแรงดันสุญญากาศมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ SE (e-bidding) เลขที่ 29/62

(01/08/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)
จำนวน ๔๗ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 105/62

(31/07/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ (SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY :SPECT) ยี่ห้อ G.E.รุ่น INFENIA SN.17673 จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 4/63

(26/07/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN.๕๗๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 10/63

(26/07/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E.รุ่นLOGIQE๙ SN.๑๑๙๙๙๑ US๘ , ๑๑๙๙๙๐ US ๐ , ๑๑๒๙๙๑ US ๕ จำนวน ๓ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 8/63

(25/07/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (๓ Discovery CT๕๙๐RT SN.๓๓๙๗๓๑HM๒ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 9/63

(25/07/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อDRAGER รุ่นCARINA จำนวน ๓๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 3/63 

(25/07/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Revolution SN.2009 จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 11/63

• (24/07/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATOM Definition AS + Excel Edition SN.65771 จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 2/63

• (24/07/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น Vue PACS จํานวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 1/63

• (23/07/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD20 SN.722012/849 จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 005/63

• (25/06/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมภายนอก ระบบผลิตแรงดันสุญญากาศมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ SE (e-bidding) เลขที่ 031/62

• (14/06/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ 030/62

• (06/06/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ทอ.จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 107/62

• (29/05/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ทอ.จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 107/62

• (08/05/62) ประกาศ, เอกสารประกวดราคาซื้อ หม้ออุ่นเชื้อสำหรับสปอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 97/62-1

• (02/05/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ๓๒ สไลค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 101/62-1

• (05/04/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 106/62• (05/04/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 106/62

• (23/04/62) ร่างประกาศ, ร่างราคากลาง, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ๓๒ สไลค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 101/62-1

• (05/04/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยนํ้า จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 100/62-1

• (29/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 104/62

• (29/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยชนิดชั่งน้ำหนักได้ จำนวน ๒ เตียง (e-bidding) เลขที่ 99/62

• (29/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ หม้ออุ่นเชื้อสำหรับสปอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 97/62

• (26/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ MA. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 103/62

• (14/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ จักรยานวัดงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน (Bicycle Ergometer) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 91/62-1

• (14/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ยา ATORVASTATIN 40 MG. (1 BX/30 TB) จำนวน ๔,๐๐๐ BX (e-bidding)  เลขที่ 102/62

• (12/03/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง (e-bidding)  

• (04/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 51/62-1

• (04/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยนํ้า จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 100/62

• (04/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ยา PITAVASTATIN ๒ MG. (๑BX/๑๐๐TB) จำนวน ๑,๕๐๐ BX (e-bidding)  เลขที่ 94/62

• (04/03/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้ตรวจการได้ยินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ (e-bidding)  เลขที่ 98/62

• (28/02/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลด์ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 95/62 

(28/02/62) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 32 สไลด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 101/62 

• (12/02/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจทางจักษุ (Phoropter) จำนวน ๒ เครื่อง เลขที่ 18/62-1

• (12/02/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 32 สไลด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding)  

• (08/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่องเลขที่ 78/62-1

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ทอ. จำนวน ๑ ชุด ชุดเลขที่ 90/62

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑ ระบบ ชุดเลขที่ 87/62

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ระบบ ชุดเลขที่ 86/62

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ LED ชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ พร้อมระบบถ่ายทอดภาพแบบความ

ละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุดเลขที่ 83/62

• (07/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาล ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน ๑ ระบบ (e-bidding)  เลขที่ 88/62

• (06/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเปลตักแบบพับได้ ๒ ท่อน จำนวน ๒๒ เปล (e-bidding)  เลขที่ 92/62

• (06/02/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อจักรยานวัดงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน (Bicycle Ergometer) จำนวน ๑ เครื่อง(e-bidding)  เลขที่ 91/62

• (04/02/62) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๑๒๘ สไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  

• (31/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 93/62

• (29/01/62) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ทอ. จำนวน ๑ ชุด  (e-bidding)  เลขที่ 90/62

• (28/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านทางวีดิทัศน์สำหรับงานผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด(e-bidding)  เลขที่ 89/62

• (17/01/62) ประกาศ,รคาคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานสัญญาณชีพ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชนิดข้างเตียง จำนวน ๓๐ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 82/62

• (17/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลานจอดรถด้านหน้า ฝชย.กอก.รพ.จันทรุเบกษา พอ.จำนวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ 22/62

• (17/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๕๗ และ ๒๒๕๘ (อาคารผู้ป่วย รพ.จันทรุเบกษา พอ.) จำนวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ 26/62

• (11/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และด้านหน้า รพ.จันทรุเบกษา พอ.จำนวน 1 งาน (e-bidding) เลขที่ 24/62

• (11/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 85/62

• (11/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 84/62

• (09/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดศุนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร และความดันโลหิตของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 81/62

• (09/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๔ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 79/62

• (08/01/62) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานสัญญาณชีพ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชนิดข้างเตียง จำนวน ๓๐ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 82/62

• (07/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 80/62

• (07/01/62) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อระบบนำวิถีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท จำนวน ๑ ระบบ (e-bidding)  เลขที่ 7/62-1-1

• (28/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN ๔๐ MG. film-coated tablet  จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ TB (e-bidding)  เลขที่ 72/62

• (27/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ     แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 78/62

• (26/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน ๒ ตู้ (e-bidding)  เลขที่ 77/62

• (26/12/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบนำวิถีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 ระบบ (e-bidding)  เลขที่ 7/62-1

• (25/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจทางจักษุ (phoropter) จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 18/62

• (21/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา PRAVASTATIN TABLET,40 MG.UNIT DOSE,30’S (1 BX/30 TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX (e-bidding)  เลขที่ 73/62-1

• (20/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์และฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 17/62

• (20/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดคีมจับกระดูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 31/62-1

• (20/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 49/62-1

• (20/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อรถแจกยาผู้ป่วย จำนวน 5 คัน (e-bidding)  เลขที่ 57/62-1

• (17/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบไฟฟ้า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 11/62

• (17/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 51/62

• (17/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ ๒ ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 76/62

• (17/12/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN ๔๐ MG. film-coated tablet จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ TB (e-bidding)  

• (13/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)  เลขที่ 68/62-1

• (13/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิตํ่าด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 48/62

• (12/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบสีเขียว แบบ Pattern Scan จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 22/62

• (11/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE รุ่น Vivid E9 SN.VE94187  จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 25/62

• (04/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 29/62-1

• (04/12/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 56/62-1

• (30/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด (Vascular set) จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 55/62-1

• (30/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 50/62-1

• (29/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน ชนิดภาพกว้าง จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  เลขที่ 21/62-1

• (26/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อยา PRAVASTATIN TABLET,40 MG.UNIT DOSE,30’S (1 BX/30 TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX (e-bidding)  เลขที่ 73/62

• (26/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED จำนวน ๒ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 40/62-1

• (26/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator) จำนวน ๑๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 66/62

• (22/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 46/62-1

• (21/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นรองหลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดล็อกศีรษะ จำนวน ๓๑ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 67/62

• (20/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) จำนวน ๔,๕๐๐ PK (e-bidding)  เลขที่ 9/62 

(20/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านการสอน การศึกษากายวิภาคมนุษย์แบบสามมิติ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)  เลขที่ 34//62-1 

• (20/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทางทันตกรรม จำนวน 2  ชุด (e-bidding)  เลขที่ 75/62 

• (16/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๕ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 71/62 

• (13/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 70/62 

• (09/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบใช้ไฟ ๓ ระบบ จำนวน ๒๓ เครื่อง (e-bidding)  เลขที่ 69/62

• (09/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางสมอง จำนวน ๓๐ เตียง (e-bidding)  เลขที่ 63/62

• (09/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอนํ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลิตร (Sterilizer, Surgical Instrument, Pressurized Stream) จำนวน ๑ เครื่อง 
(e-bidding)  เลขที่ 61/62

• (08/11/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่ 68/62

• (07/11/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง (e-bidding)

• (07/11/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง  
(e-bidding)

• (2/11/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด จำนวน ๔ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 53/62

• (1/11/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓๓ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 64/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอลซิล (Tonsil set) จำนวน ๒ ชุด (e-bidding) เลขที่ 60/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 56/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลทางทันตกรรม จำนวน ๑๐เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 59/62

• (31/10/61) ประกาศ, ราคากลาง, เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓๒ สไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 6/62

• (30/10/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง (e-bidding) 

• (29/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ รถแจกยาผู้ป่วย จำนวน ๕ คัน (e-bidding) เลขที่ 57/62

• (29/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 13/62

• (26/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 15/62

• (25/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 52/62

• (22/10/61) ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓๒ สไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) 

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (ฺBone Density) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 49/62

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙ รายการ (e-bidding) เลขที่ 55/62

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 54/62

• (19/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 28/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมปริมาณการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 8 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 39/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ คีมจับกระดูก จำนวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 31/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตรแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 30 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 19/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือถ่างขยายผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช จำนวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 50/62

• (18/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน 12 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 26/62

• (16/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องผ่าตัดทางจักษุพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 23/62

• (16/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง  (e-bidding) เลขที่ 15/62

• (16/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน์แบบให้รายละเอียดภาพสูง จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 12/62

• (12/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน ชนิดภาพกว้าง จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 021/62

• (11/10/61) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) 

• (11/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙ รายการ (e-bidding) เลขที่ 055/62

• (08/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด จำนวน ๔ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 053/62

• (08/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน ๑๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 026/62

• (05/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตอกตัดกระดูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 038/62

• (05/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการด้านการสอน การศึกษากายวิภาคมนุษย์แบบสามมิติ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 034/62

• (05/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตรึงกระดูกจากภายนอกร่างกาย (External Fixation) จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 032/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED จำนวน ๒ ชุด (e-bidding) เลขที่ 040/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด (Vascular Set) จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 045/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 029/62

• (04/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ ๒ ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 047/62

• (03/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดเชื่อมสายถุงโลหิตแบบอัตโนมัติระบบปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 042/62

• (03/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 048/62

• (03/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์และฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 017/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 030/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับเจาะตัดและ กรอกะโหลกศรีษะด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 033/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องสำหรับผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 008/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator, Volume, Time Cycled, Oxygen Powered) (e-bidding) เลขที่ 020/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brainstem Response) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

เลขที่ 016/62 

• (02/10/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบไฟฟ้า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ลิตร) จำวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 011/62 

(28/09/61) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน์แบบให้รายละเอียดภาพสูงพร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) 

  •(28/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน ๑ ตู้ (e-bidding) เลขที่ 035/62 

(28/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 014/62

(27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C- Arm จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 001/62

(27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ระบบนำวิถีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท  จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) เลขที่ 007/62

• (27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๓ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ 036/62 

• (26/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน ๑ ชุด(e-bidding) เลขที่ 036/62 

• (27/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 1 ตู้(e-bidding) เลขที่ 037/62 

• (26/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ 046/62 

• (26/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 027/62 

• (25/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องแช่แข็งแบบพลาสม่าแบบเฉียบพลัน จํานวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 024/62 

• (25/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 043/62 

• (24/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทํางานของหัวใจระบบดิจิตอล จํานวน ๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 010/62 

• (24/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบมือถือ (Digital Color Portable Ultrasound) จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 004/62 

• (24/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 003/62 

• (20/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียม (A-V Set) จํานวน 2 ชุด (e-bidding) เลขที่ 005/62 

• (20/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยาจํานวน 20 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 002/62 

• (19/09/61) ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) 

• (14/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบํารุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX ASD) จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๙/๖๒ (จ)

• (14/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างทําความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายในกรมแพทย์ทหารอากาศ จํานวน ๑ งาน (e-bidding) เลขที่ ๐๒๐/๖๒ (จ)

• (14/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบํารุงรายปี (แบบไม่วมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL - ๑๐๐๐ II)
จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๘/๖๒ (จ)

• (12/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้าน ไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจ และหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD๒๐ SN ๗๒๒๐๑๒ / ๘๔๙ จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๐๑๑/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโคร โปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จํานวน ๔๖ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๒/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography)ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Revolution SN.๒๐๐๙ จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๔/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่อง ผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จํานวน ๒๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๓/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) ยี่ห้อCARESTREAM รุ่นVue PACS จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๐๑๖/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN.๕๗๑๓ จํานวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๑๕/๖๒

• (10/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E. รุ่น LOGIQE๙ จํานวน ๓ เครื่อง ประกอบด้วย SN.๑๑๙๙๙๑ US ๘, ๑๑๙๙๙๐ US ๐, ๑๑๒๙๙๑ US ๕ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๙/๖๒

• (07/09/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

(Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN.๕๖๔๐ จํานวน ๑ เครื่อง

(e-bidding) เลขที่ ๐๑๐/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กวป.พอ.จำนวน ๑ งาน(e-bidding) เลขที่ ๐๐๘/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ

IBT Bebig จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๐๗/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed

Tomography)จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)
ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ 
จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๐๐๖/๖๒

• (20/08/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ชนิด ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง
 (e-bidding) เลขที่ ๐๐๕/๖๒

(27/06/61) ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

  (27/06/61)  ราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

• (20/06/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคา,การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๖๒

• (08/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่ ๖๔/๖๑

• (05/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ ๖๒/๖๑

• (01/06/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๕๐ เตียง (e-bidding) เลขที่ ๖๓/๖๑

• (4/05/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๓ ชุด (e-bidding) เลขที่ ๕๘/๖๑-๒

• (3/05/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding) เลขที่ ๕๖/๖๑


• (13/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)ชนิด๒ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง(e-bidding) เลขที่ ๕๙/๖๑

• (08/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(e-bidding) เลขที่ ๖๐/๖๑

• (06/03/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED (Light,Surgical,Ceiling,LED) จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๑/๖๑

• (05/03/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ( Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (08/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๑/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๕/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จํานวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๘/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๗/๖๑

• (05/02/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาชุดระบบการจัดเก็บและ เรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๔/๖๑

• (25/01/61) ร่างประกาศ,ราคากลาง,ร่างเอกสารประกวดราคาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• (22/01/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๙/๖๑

• (22/01/61) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๓/๖๑

• (17/01/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๐/๖๑

• (17/01/60) ประกาศ,ราคากลาง,เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๑/๖๑

• (12/01/61) ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ จํานวน ๕๐ เตียง ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๘/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวีดีทัศน์ จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๗/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen Powered) จํานวน ๒ เครื่องด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๕/๖๑

• (09/01/61) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จํานวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๔๖/๖๑