เว็บที่น่าสนใจ

 Logo Line

  

icon bullet blue หน่วยงานกรมแพทย์ทหารอากาศ อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์
      รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
     รพ.จันทรุเบกษา พอ.
     โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
     - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พอ.
     - วารสารแพทยสารทหารอากาศ 
     
 icon bullet blueหน่วยงานกรมแพทย์ทหารอากาศ อินทราเน็ตเว็บไซต์
    ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ (ศปพ.พอ.)
    กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
    กองวิทยาการ พอ.(ปรับปรุง)
    กองเวชบริภัณฑ์ พอ. (ปรับปรุง)
     กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปรับปรุง)
    
icon bullet blue อินทราเน็ตเว็บไซต์  กรมแพทย์ทหารอากาศ
    - KM พอ. (http://medical.km.is.rtaf.mi.th/)
    - KM Portal พอ. (http://medical.km.rtaf.mi.th/)  และ KM Portal ทอ. http://portal.km.rtaf.mi.th
    - อินทราเน็ตเว็บไซต์ พอ. (http://www.medical.is.rtaf.mi.th/)
    - E-learning พอ. (https://medical.elearning.is.rtaf.mi.th/)
    
icon bullet blue หน่วยงานทางการแพทย์
    - สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
    - กรมแพทย์ทหารบก
    - กรมแพทย์ทหารเรือ
    - สำนักงานแพทย์ใหญ่ (รพ.ตำรวจ)
    - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
    วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
    - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
   - กระทรวงสาธารณสุข
   - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
   - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
   - โรงงานเภสัชกรรมทหาร
   - แพทยสารทหารอากาศ
 
 

 

icon bullet blue หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
    - กระทรวงกลาโหม
    - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    - กองบัญชาการกองทัพไทย
    - กองทัพบก
    - กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
   - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
   - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 
icon bullet blue หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   - กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   - กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
   - กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
    - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 

Logo Line