กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ(Automated External Defibrillator :AED) ให้แก่ กำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง กรมช่างอากาศ บางซื่อ และโรงเรียนมัธยมในเขตกองทัพอากาศ โดยวิทยากรทีมแพทย์พยาบาล จิตอาสา ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ให้แก่

๑.กรมยุทธการทหารอากาศ โดยทีมศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๓๕ คน
๒.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยทีม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทการอากาศ จำนวน ๑๑๔ คน

การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี

 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๗๓๑ 0067
 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๗๓๑ 0062
 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๗๓๑ 0066
 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๗๓๑ 0049
 
  
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008