พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน โดยได้กล่าวนโยบายในการฝึกฯ ให้แก่ ข้าราชการ (ชาย) กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่ชั้นยศ จ่าอากาศตรี - นาวาอากาศโท  เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศ มีระเบียบวินัยและจิตสำนึก เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นทหารอาชีพ มีลักษณะทหารที่ดี มีความเข้มแข็งและสง่างาม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008