พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครอบครัว ทอ.ที่มีลูกวัยรุ่น ปี๖๒ " ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและ ลูกจ้าง ทอ. จำนวน ๔๖ คน (๒๓ คู่กับบุตรหลาน)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลกรของ ทอ.ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลานในช่วงวัยรุ่น เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จว.นครนายก

1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008