พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ ได้นำ นทน.หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง (Advanced Military Medical Management) รุ่นที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ,ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ,รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ,รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และ รพ.เจ้าพระยาอภันภูเบศร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

 

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008