พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลเอก ประจักษ์  บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานแพทย์ทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ในการจัดการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท.ครั้งที่ ๒/๖๒ เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พอ.๑


1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008