พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์)  ในการนี้ นาวาอากาศเอกหญิง เรวดี บำเพ็ญวัฒนา ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับรางวัลของกรมแพทย์ทหารอากาศ  พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง ทศา มหาวัฒนะ ผู้แทน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   นาวาอากาศเอก วทัญญ์ภิสัก เหล่าโมราพร  ผู้แทน รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ  และนาวาอากาศเอก แจ่น เอกเจริญวงศ์ ผู้แทน รพ.กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม

1

2

3

4

5

6

7

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008