พล.อ.ต.ไกรเลิศ  เธียรนุกล  เสธ.พอ. พร้อมด้วย น.อ.ทวีพงษ์  ปาจรีย์  รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับ พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์อุดม คชินทร) และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์ ให้กรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมโครงการ "แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด" ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตุประสงค์ในการเสริมสร้างภาพลักษ์ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของแพทย์ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่แพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่แพทย์  เป้าหมายในการคัดเลือกแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่รัก ไว้ใจ และเชื่อมั่น ในสายตาของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ จังหวัดละ ๑ ท่าน  โดยประชาชนทั่วประเทศจะได้ร่วมเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจของตนผ่านสื่อต่างๆที่กำหนด ทั้งทางไปรษณีย์บัตร การ Scan QR code  และทางแอพฯบนมือถือตั้งแต่วันที่ ๑ต.ค- ๓๑ ธ.ค.๖๑  รายละเอียดข้อมูลของโครงการฯ ดูได้จากเว็บไซต์ www.mat-thailand.org เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมพอ.(๒)

 

1

2

3

4

4

5

6

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008