พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "Smart RTAF Nurse in Smart Ageing Society" ในการนี้รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ให้เกียรติปฐกถาพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในยุค ๔.๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008