พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

2

1

3

5

6

7

4

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008