พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ อาคาร "อปร" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 1

2

3

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008