พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรสายแพทย์ชั้นสัญญาบัตรที่เข้ารับราชการใหม่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้เข้ารับการอบรม ๓๖ คน ประกอบด้วย แพทย์ ๒๔ คน ทันตแพทย์ ๖ คน เภสัชกร ๕ คน และพยาบาล ๑ คน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008