พลอากาศโท ชฤทธิพร คำหอม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงาน ประเภท KM จำนวน 4 กลุ่ม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ โดยมี นาวาอากาศเอก ไกรเลิศ เธียรนุกุล รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ และมีการบรรยายสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี๖๑ และแนวทางการดำเนินงานในวงรอบ เม.ย.- ก.ย.๖๑ โดย นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กวก.พอ

 

 

 1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

  

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008