พลอากาศโท ชฤทธิพร คำหอม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ/ประธาน คณก.อำนวยการขับเคลื่อน พอ.ฯ กล่าวให้การต้อนรับ  และนำเสนอผลงานที่ส่งประกวดประเภท QCC ๓ กลุ่ม วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008