พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานมอบใบประกาศ และปิดหลักสูตรการอบรมบุคลากรสายแพทย์ชั้นประทวนที่เข้ารับราชการใหม่ พอ.ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

1

7

2

3

5

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-5390