ผู้บังคับบัญชา

 

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                   b1 200

พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 
 

                    b2 200 

พลอากาศตรี เกรียงไกร  โสธรชัย

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 
 

                       b3 200                    

พลอากาศตรี ไกรเลิศ  เธียรนุกุล

เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 
 

                        b4 200 

นาวาอากาศเอก วิษณุ ภู่ทอง

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

นาวาอากาศเอก วิษณุ ภู่ทอง

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

           

นาวาอากาศเอก วิษณุ ภู่ทอง

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ