ผู้บังคับบัญชา

 

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

 ประวัติผู้บังคับบัญชา
 ประวัติ จก.พอ.
 ประวัติ รอง จก.พอ.
 ประวัติ เสธ.พอ.
 ประวัติ รอง เสธ.พอ.

 

 

 

 

 

                                  

                   b1 200

พลอากาศโท นิรันดร   พิเดช

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 
 

                  boss2 200

 

พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
60 Commander 03

พลอากาศตรี เกรียงไกร  โสธรชัย

เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

  60 Commander 04

นาวาอากาศเอก ไกรเลิศ  เธียรนุกุล

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ