logo medical b

 

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

วิสัยทัศน์

          "องค์กรแพทย์ทหารชั้นนำระดับภูมิภาค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓"

(One of the Best Military Medical Organization in ASEAN in 2020)

 
 
 
ภารกิจ
         กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงานติดตาม กำกับการ วิจัย พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ทหาร การแพทย์ทั่วไป เวชศาสตร์ป้องกัน การปฏิบัติการป้องกันสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี การผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ และการพัสดุด้านการแพทย์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการแพทย์ มีเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ