ประวัติผู้บังคับบัญชา

 

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

                                                                                              

                                                                                b1 200

พลอากาศโท นิรันดร   พิเดช

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

 การศึกษาและวุฒิการศึกษาทางการแพทย์

1. แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จาก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2525
2. หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 5 จาก โรงเรียนเวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ พ.ศ.2526
3. หลักสูตรแพทย์ผู้ชานาญเฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตร์ จาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528 – 2531
4. หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง จาก กรมแพทย์ทหารอากาศ พ.ศ.2542
5. หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 43 จาก วิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.2552


ตำแหน่งราชการสาคัญในอดีต

1. แพทย์โรงพยาบาลกองบิน แผนกบริการ บน.21 พ.ศ.2526 - 2528
2. ผู้อำนวยการ รพ.กองบิน 46 พิษณุโลก พ.ศ.2535
3. หัวหน้าควบคุมการส่งกลับทางอากาศ ศสอ.สวบ.พอ. พ.ศ.2535 – 2538
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวชศาสตร์การบิน สวบ.พอ. พ.ศ.2538 – 2539
5. หัวหน้ากองวิทยาการ สวบ.พอ.บนอ. พ.ศ.2539 – 2542
6. ผู้อำนวยการกองนิรภัยเวชกรรมการบิน สวบ.พอ.บนอ. พ.ศ.2547 – 2553
7. ผู้อำนวยการกองควบคุมสุขภาพผู้ทาการในอากาศ สวบ.ทอ. พ.ศ.2553 - 2554
8. รองผู้อำนวยการ สวบ.ทอ. พ.ศ.2554 – 2557
9. ผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 1 ต.ค.2557 – 31 มี.ค..2559
10.เสธนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 เม.ย.2559 - 30 ก.ย.2559
11.รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ 1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.60
12.เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ 1 ต.ค.2560 - ปัจจุบัน