รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" โดยมีกำหนดการที่น่าสนใจดังนี้


   วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556

   0830    ลงทะเบียน
   0845    พิธีเปิดโดย พล.อ.ต.สุชิน บุญมา ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
   0900    การบรรยายพิเศษเรื่อง "High Reliability Organization"
              โดย นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล
              ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
   1200    รับประทานอาหารกลางวัน
   1300    การนำเสนอผลงานของทีมพัฒนาคุณภาพ โดยใช้ Concept Lean Six Sigma เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
  
   วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556

   0830    ลงทะเบียน
   0900    การนำเสนอผลงานของทีมพัฒนาคุณภาพ โดยใช้ Concept Lean Six Sigma เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (ต่อ)
   1200    รับประทานอาหารกลางวัน
   1300    การบรรยายพิเศษเรื่อง "Palliative Care"
              โดย ผศ.นพ.พรเลิศ  ฉัตรแก้ว และคณะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ 2-7643-4

 


ร.อ.หญิง อรฉัตร ศรีเจริญ
นปส.กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
2-7221

 
 
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ในวันศุกร์ที่ 3 ม.ค.57 เวลา 08.00 น. ณ หน้าอาคาร บก.พอ.
 
 
 
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จะทำการปิดปรับปรุงห้องเจาะเลือดชั้น 2 และย้ายที่ทำการชั่วคราวไปยังห้องอายุรกรรมเดิม ชั้น 2 อาคาร

     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จะทำการปิดปรับปรุงห้องเจาะเลือดชั้น 2 และย้ายที่ทำการชั่วคราวไปยังห้องอายุรกรรมเดิม ชั้น 2 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" (ด้านหน้าติดประตูทางเข้าชั้น 2 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ") ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 21 ม.ค. - ก.พ.57 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ (ผู้แจ้งข่าว ปชส.กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 2-7221)

 
กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับห้องทันตเวชกรรมการบิน กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สวบ.ทอ. ได้จัดทำโครงการถ่ายภาพรังสีนอกปากชนิด Orthopanoramic

   กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับห้องทันตเวชกรรมการบิน กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สวบ.ทอ. ได้จัดทำโครงการถ่ายภาพรังสีนอกปากชนิด Orthopanoramic เพื่อการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และคัดกรองโรคฟันและกระดูกขากรรไกรแก่ผู้ทำการในอากาศ สังกัดทอ.  โดยให้บริการถ่ายภาพรังสีที่ห้องทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น.

                  กรณีรับบริการก่อน 10.00 น. กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (จุดบริการที่ 1 ) ห้องทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ

                  กรณีรับบริการหลัง 10.00 น. กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

***  หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่หมายเลขโทร. 2-7936 (ห้องทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) หรือ 2-2615 (ห้องทันตเวชกรรมการบิน สวบ.)

                  บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสอบถามเพื่อรับบริการได้ที่ห้องตรวจทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ในเวลาราชการ

 


ปชส.กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

โทร. 2-7221

 

 

 

 

 

 
กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งระบบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม ... คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

         กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งระบบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม  ดังนี้


ผู้ป่วยในแต่ละวันมี 3 ระบบคือ


1. ผู้ป่วยทั่วไป (OPD walk in) หลังกดคิวที่ตู้แล้ว เจ้าหน้าที่จุดบริการที่ 1 จะเรียกคัดกรองและให้คิวตรวจรักษาอีกครั้ง โดยจะเริ่มเรียกเวลา 0700


2. ผู้ป่วยนัดของทันตแพทย์เฉพาะทาง เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 0830 - 1500


3. ผู้ป่วยนัดส่วนกลาง ได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยทางระบบต่างๆ นัดเวลา 0800 - 0930
 
         การเรียกคิวผู้ป่วยทั่วไปตามข้อ 1 และผู้ป่วยนัดส่วนกลางตามข้อ 3 จะถูกส่งไปยังห้องทันตแพทย์ที่เป็นเวรรับผู้ป่วยจากส่วนกลางในแต่ละวัน ซึ่งรับผู้ป่วยส่วนกลางได้ไม่เท่ากัน จะมีป้ายจำนวนที่รับได้ไว้ที่ตู้เครื่องกดคิว


ขั้นตอนการรับบริการของผู้ป่วยทั่วไปทันตกรรม


1. สามารถกดคิวที่ห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ตั้งแต่อาคารเปิดทำการ (ประมาณ 0600)


2. 0700 เจ้าหน้าที่เรียกตามคิว ถ้าไม่พบจะถูกตัดสิทธิ์ โดยงานการรักษา เช่น งานทั่วไป (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย) งานผ่าฟันคุด งานทันตกรรมเด็ก (อายุต่ำกว่า 10 ปี) จะแจ้งจำนวนไว้ที่จุดกดคิว


3. ผู้ป่วยแสดงสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน และรอให้เจ้าหน้าที่จุดบริการที่ 2 เรียกวัดความดันและซักประวัติ


4. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามคิว ยกเว้นถ้า OPD card ผู้ป่วยมาจากห้องเวชระเบียนล่าช้า หรือเรียกไม่พบ อาจทำให้ได้รับการรักษาช้า โดยปกติจะใช้เวลารอ OPD card ไม่เกิน 30 นาที


5. รักษาเสร็จติดต่อจุดบริการที่ 3 เพื่อกลับบ้าน , รับยา , รับนัดต่อเนื่อง


การประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในช่วงเช้า


- เวลา 0700 - 0800 จัดเจ้าหน้าที่ของกองทันตกรรมชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการบริการผู้ป่วย
- ติดป้ายประกาศว่าถ้าผู้ป่วยไม่ถูกเรียกตามคิวให้ติดต่อจุดบริการที่ 2 ทันที และถ้าสงสัยระบบบริการ สามารถพบ ผอ.กทก.ได้ทันที


ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ
โทร. 0-2534-7933

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ขอเชิญ ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พอ.(ECL)

          ด้วย กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ จะจัดการอบรมการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พอ.(ECL) กำหนดการอบรมฯ ระหว่าง ๑ – ๑๐ ก.ค.๕๗, ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องบรรยาย ๑ กวก.พอ.โดยวิทยากรจาก ศภษ.ยศ.ทอ.ผู้เข้ารับการอบรมชั้นยศ ลป. – น.อ.และพนักงานราชการ จำนวน ๔๐ คน โดยจะดำเนินการทดสอบ ECL ก่อนและหลังการอบรม ...
 
          ขอเชิญ ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม (เป็นบางวัน) ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ผวก .กวก.พอ.๒-๒๕๙๔

 
กิจกรรมโครงการรักพ่อ รักแผ่นดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิ.ย.๕๗, ๐๘๐๐-๑๒-๐๐ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

          พอ.จะจัดกิจกรรมโครงการรักพ่อ รักแผ่นดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิ.ย.๕๗, ๐๘๐๐-๑๒-๐๐ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 
     ๑.ชมวิดิทัศน์โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     ๒.ชมบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
     ๓.ชมบูทแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
     ๔.นำขยะรีไซเคิลแลกพืชผักสวนครัว 
     ๕.รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด
 

 

 
 
แจ้งข่าว การให้การบริการของห้องเจาะเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ... คลิกอ่านที่นี่

เรียน ข้าราชการ ทอ.ทุกท่าน

      ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.57 เป็นต้นไป ห้องเจาะเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะแบ่งการให้บริการเป็น 2 แห่ง เพื่อลดความคับคั่งในการให้บริการ

 1.ห้องเจาะเลือด 1 (ข้างห้องตรวจออร์โธปิดิกส์) ให้บริการ

    - พลเรือนทั่วไป

    - ข้าราชการ ทอ. (ในและนอกเครื่องแบบ)

    - ข้าราชการอื่นๆ (ในเครื่องแบบ)

 2. ห้องเจาะเลือด 2 (ห้องอายุรกรรมเดิม บริเวณประตูทางเข้าชั้น 2 รพ.ฯ) ให้บริการ

    - รถเข็น เปลนอน

    - ผู้ป่วยเคมีบำบัดและผู้ป่วยตรวจหาระดับยาในเลือด

    - เจ้าหน้าที่ รพ.ฯ

    - ผู้ป่วยอายุ 80 ปีขึ้นไป

    - เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี

    - ผู้มาฝากครรภ์ที่ต้องดื่มน้ำตาล

 

    จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 
 
   Page 1/2 |«  «     »  »|