หน่วยขึ้นตรง พอ.   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  

 
  

พลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
e-mail: santi_sri@rtaf.mi.th


 

นาวาอากาศเอก ธนวิตต สกุลแสงประภา
รองผู้อำนวยการ ๑ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
e-mail:
thanavit@rtaf.mi.th

        

นาวาอากาศเอก ทวีพงษ์ ปาจรีย์
รองผู้อำนวยการ ๒ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
e-mail: thaweepong@rtaf.mi.th

นาวาอากาศเอก เพชร เกษตรสุวรรณ
นายทหารบริหารงาน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
e-mail:
petch_ka@rtaf.mi.th

พันธกิจ

1. เป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ

2. ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีผู้รับผิดชอบเป็นศูนย์กลาง

3. ให้การศึกษาอบรมนิสิตแพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และสร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

วิสัยทัศน์
" โรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงชั้นนำและสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ในปี 2563"

ปณิธาน
 "โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชพระนามพระองค์ทรงพระราชทานเราทุกคนล้วนภูมิใจ ในเกียรตินี้ จะมุ่งมั่นตั้งใจทางานสมานสามัคคีทาความดีเทิดไท้องค์ราชันย์ "
หลักการทางานร่วมกัน

B = Beloved King (เทิดทูนพระมหากษัตริย์)

H = Humanity (มนุษยธรรม)

U = Unity (สามัคคี)

M = Motivation (กระตือรือร้น)

I = Innovation (ริเริ่ม สร้างสรรค์)

B = Believe (ศรัทธาในการกระทาความดี)

O = Order (ระเบียบ วินัย)

L = Learning (องค์กรแห่งการเรียนรู้)

ประวัติ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2492 โดยมีอาคารที่ใช้ในการบริการ ผู้ป่วยอยู่ 3 อาคาร เป็นอาคาร 2 ชั้น มีขีดความสามารถรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 88 เตียง

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้เพิ่มขีดความสามารถขึ้นเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลระดับตติยภูมิ มีอาคารคุ้มเกล้าเป็นอาคารหลักในการให้บริการผู้ป่วย 12 ชั้น มีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 700 เตียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ คือ ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัวของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป และเป็นสถาบันผลิตแพทย์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 สามารถผลิตแพทย์ได้ปีละประมาณ 30 คน และมีขีดความสามารถในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาหลัก 8 สาขา ได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคมตั้งแต่ปี 2535 โดยให้บริการผู้ประกันสังคมในปัจจุบันทั้งสิ้น 42,567 คน และยังมุ่งมั่นสนองนโยบายของรัฐ โดยเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2544 เป็นต้นมา ในปัจจุบันดูแลประชากรในโครงการทั้งสิ้น 160,000 คน

โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ เริ่มนำแนวคิด Hospital accreditation มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ตั้งแต่ปี 2545 ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับร่วมใจกันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 ต.ค. 2547 และผ่านการรับรองซ้ำ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 ก.พ. 2548 และในปัจจุบันเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง (Excellent center) 3 Center ได้แก่ Trauma excellent center, Cancer excellent center และ Cardiac excellent center

ในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่การให้บริการ โดยสร้างอาคารคุ้มเกศเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกที่มีจำนวนมากขึ้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณปี 2551

การจัดหน่วย

1. กองบริการ 2. กองอำนวยการ

3. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 4. กองอายุรกรรม

5. กองศัลยกรรม 6. กองออร์โธปิดิกส์

7. กองสูตินรีกรรม 8. กองกุมารเวชกรรม

9. กองพยาธิกรรม 10. กองจักษุกรรม

11. กองโสต ศอ นาสิกกรรม 12. กองรังสีกรรม

13. กองทันตกรรม 14. กองการพยาบาล

15. กองบริการโลหิต 16. กองเภสัชกรรม

17. กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด 18. กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู

19. กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา