หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
กำหนดการรายงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 58
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
พิธีมอบหนังสือรับรองและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกอากาศโยธินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 
     พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกอากาศโยธินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในทหารกองประจำการ ทอ.ประจำปี 2558 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 กวก.พอ. เมื่อวันที่ 23 เม.ย.58 เวลา 15.00 น. โดยมี น.อ.วิษณุ ภู่ทอง ผอ.กวก.พอ.เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

(ชมอัลบั้มภาพ)

คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษ พอ. ขอแจ้งข่าว ปชส. ถึงบุคลากร พอ.ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ของ ศภษ.ยศ.ทอ. ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ ๙ ก.พ. – ๑๐ เม.ย.๕๘ นั้น ขณะนี้ ศภษ.ยศ.ทอ.ได้ขยายเวลาโครงการฯ ออกไปถึง ๓๐ เม.ย. ๕๘
 
    Happy Birthday
    รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
 

All..  
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
กองเวชศาตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  ขอแจ้งงดตรวจสุขภาพประจำปี และ ตรวจภารกิจอื่นๆ ตามวันที่แจ้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.   - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ วันที่ 7,8,9 เม.ย.58    - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วันที่ 26, 27 พ.ค.58  - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (กำลังพลพิเศษ) วันที่ 18,19,20 พ.ค.58 ...  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเพื่อหลีกเลี่ยงในวัน เวลา ดังกล่าว...  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.2-2600 All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    การประกวดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พอ. ในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ KM &QCC
กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดประกวดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พอ. ในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ KM &QCC จำนวน 9 กลุ่มกิจกรรม โดยมี พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ.เป็นประธาน ในการต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ประเมินการจัดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 22 เม.ย.58

(ชมอัลบั้มภาพ)

    ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ บน.56
 พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ รอง จก. พอ. /ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ บน.56 จว.สงขลา วันที่ 22 เม.ย.58 เวลา 08.15 น. โดยมี น.อ.อมฤต กนกแก้ว/ผบ.บน 56 และข้าราชการให้การต้อนรับ
    พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกอากาศโยธินฟื้นฟูสมรรถภาพ

    พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกอากาศโยธินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในทหารกองประจำการ ทอ.ประจำปี 58 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3 กองวิทยาการ พอ. เมื่อวันอังคารที่ 21 เม.ย.58

    ทีมแข่งขัน Cyber Operation Contest 2015 พอ.ผ่านการแข่งขันรอบแรก
          พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.แสดงความยินดี และร่วมมอบรางวัลให้กับทีมแข่งขัน Cyber Operation Contest 2015 พอ.ที่ชนะการแข่งขัน รอบแรก ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ. เมื่อวันที่ 21 เม.ย.58
 
    ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ บน.7
          พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ รอง จก.พอ./ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ บน.7 จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 เม.ย.58 เวลา 08.30 น. โดยมี. น.อ.นภรักษ์ แสงเงิน/รอง ผบ.(2) กองบิน 7 และข้าราชการให้การต้อนรับ
 
    ประเพณีงานสงกรานต์ พอ.ประจำปี 2558
      พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในงานพิธี "สงกรานต์..สราญใจ. เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของ พอ.ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 58 เวลา 1400 - 1600 น. ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.โดยมีข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา และชมการแสดงจากนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
    จก.กบ.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง
พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.อำพล อิ่มบัว จก.กบ.ทอ.และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง ณ ห้องประชุม พอ.(1) เมื่อวันที่ 9 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. โดยมี น.อ.หญิง ยิ่งวรรณ์ ธรรมธรานนท์ หก.กกบ.พอ. เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจ
 
    พิธี รับ-ส่งหน้าที่ จก.พอ.
พล.อ.อ.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศให้กับ พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม ในพิธี รับ-ส่งหน้าที่ จก.พอ.ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 2 เม.ย.58 เวลา 15.00 น.

 
    ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปี 58
   พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สิทธิพร เกสจินดา รอง ปช.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปี 58 ณ ห้องประชุม พอ. (1) เมื่อวันที่ 31 มี.ค.58 เวลา 13.30 น. โดยมี หน.นขต.พอ.เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมฯ และ น.อ.หญิง ศรอนงค์ ปรัชญารัตนเมธี นงป.พอ.เป็นผู้บรรยายสรุปฯ

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ
  พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร บก.พอ.เมื่อวันที่ 31 มี.ค.58 เวลา 09.30 น. โดยมี หน.นขต.พอ.และข้าราชการในสังกัด พอ. เข้าร่วมในพิธี

(ชมอัลบั้มภาพ)