จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๕๙
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2558
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 59
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 59
 
ร่างแผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 60
 
กำหนดการรายงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
 
แนวทางปฏิบัติการส่งสอบ ECL
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 58
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
พ.ต.ส.
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
คู่มือสำหรับการทำตำราหลังจบการศึกษาต่างๆ ของ พอ.
 
คู่มือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
งานการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Link Download Antivirus

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
    
กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2558
 

คณอก.กีฬา พอ.จัดทีมนักกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2558 (ระหว่างวันที่ 20 - 27 ม.ค.59) โดยมี วพอ.พอ.จัดนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมการแสดง และประกวดกองเชียร์

(ชมอัลบั้มภาพ)

"อยากรู้ไหมคะว่าเจ้าหญิงของเธอคือใคร" ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ อ่านผลงานชนะเลิศการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ เนื่องในวันไหว้ครู เรื่อง MY PRINCESS : MY INSPIRATION ของ นพอ. ปานหทัย แสงนาค อ่านเรียงความ...

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 


All..  
    รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 


    ประกาศ, คำแนะนำ
  
All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    การตรวจเยี่ยมจากสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ 59

พล.อ.ต.กัมปนาท วีรกุล รอง จก.พอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สุทัศน์ แสงเดชะ จก.กง.ทอ.และคณะ ในการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงินและรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันพุธ ที่ 6 ม.ค.59 ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

    จก.พอ. รับการอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.รับการอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยมี พล.อ.ต. กัมปนาท วีรกุล รอง จก.พอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ. น.อ. เกรียงไกร โสธรชัย รอง เสธ.พอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ นขต.พอ. เข้าร่วมอวยพร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร บก.พอ. ชั้น ๓

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีต้อนรับทหารใหม่ และพบญาติ ของร้อยพลพยาบาล

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพบญาติ ของร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กองร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีการแข่งขันกีฬาภายใน พอ.ประจำปี 58

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาภายใน พอ.ประจำปี 58 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีประดับเครื่องหมายยศ

 พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครืองหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เมือวันที่ 21 ธ.ค.58 ณ อาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี

    การฝึกซ้อมบูรณาการทางด้านการแพทย์ทหาร ศปพ.พอ.

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมบูรณาการทางด้านการแพทย์ทหาร ศปพ.พอ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ลานกีฬา วพอ.พอ.

(ชมอัลบั้มภาพ)

    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ พอ.

พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ พอ. โดย คณก.อำนวยการขับเคลื่อน พอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กวก.พอ. ชั้น ๓

 
    กิจกรรม Big Cleaning Day

     พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning Day "เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗๔๕ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.พอ. 

    กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ

กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ "ทอ.ปลอดภัย หัวใจแข็งแรง" ในวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก วัธน มณีนัย รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พ.ย.58 , 0800-1300 ณ ชั้น 4 ณ อาคารสำนักงาน วพอ.พอ.

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๓

 พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๓ ในวันที่ 25 พ.ย.58

    พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านบำบัดยาเสพติด

น.อ. เกรียงไกร โสธรชัย รอง เสธ พอ. เป็นตัวแทน จก.พอ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ. ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร