หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
โครงการครอบครัวอบอุ่นปี 58
        พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะกรรมการครอบครัวอบอุ่น พอ.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการ "เติมความสุขแบบพอเพียงให้ข้าราชการ พอ.ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขปี ๕๘" ที่ พระราชวังบางปะอิน จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 28 ม.ค.58
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศทราบ... ขณะนี้ คณะกรรมการครอบครัวอบอุ่น พอ. ได้จัดโครงการ เติมความสุขแบบพอเพียงให้ข้าราชการ พอ.ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขปี ๕๘ อ่านแผนการดำเนินโครงการฯ และรายละเอียดได้ที่นี่... *** ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ download ใบสมัครได้ที่นี่....

 
ข่าวแจ้ง นขต.พอ. ขอขยายระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ. ออกไปจนถึงวันที่ 30 ม.ค.58 เนื่องด้วย พอ. จะทำการสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ. ทั้ง Hardware Software และ People ware เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พอ. ให้มีประสิทธิภาพนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ พอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ นขต.พอ. (ยกเว้น รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และ รพ.จันทรุเบกษา พอ.) ตอบแบบสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ. รายละเอียด คลิกที่นี่...
    Happy Birthday
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
มาแล้วค่ะ...  โอสถติดปีกฉบับปักษ์หลังของเดือน กุมภาพันธ์ 58  “พริตตี้สาวแพ้ยาดับคาคลินิก” เห็นพาดหัวข่าวแบบนี้ ทุกท่านคงจะสงสัยว่าแค่แพ้ยาทำให้เสียชีวิตได้จริงเหรอ   โอสถติดปีกฉบับนี้จะมาไขข้อข้องใจให้ทราบค่ะ ...  คลิกอ่านได้ที่นี่    All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    กอล์ฟการกุศลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ครั้งที่ 6

      ขอเชิญร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ครั้งที่ 6 เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธื จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร เป็นทุนการศึกษา สนับสนุนพัฒนาการศึกษา และกิจกรรมเพื่อการสาธารณการกุศล ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันที่  6 มี.ค.58  shot gun  เวลา  12.30 น.  สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัครได้ที่นี่...

(download ใบสมัคร)

    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
      พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ทอ.ประจำปี 2558 (ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค.58) จัดโดยศูนย์วิชาการยาเสพติด กวก.พอ. ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 27 ม.ค.58
 
    คณะแพทย์จากศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย เยี่ยมชมดูงานระบบสารสนเทศ Hospital OS กวป.พอ.

   น.อ.หญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข รองผอ.กวป.และน.ต.พงศ์ธวัช สุรเกียรติ ตัวแทน กวป.พอ.ต้อนรับคณะแพทย์ และจนท.จากศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย กทม.เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของกวป.พอ.เพื่อเรียนรู้โครงสร้างระบบ(Hospital OS) การจัดการข้อมูลทั้งการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์การใช้งานเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57 และ 23ม.ค.58 ผลการศึกษาดูงานประสบผลดียิ่ง คณะผู้เข้าชมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    พิธีประดับเครืองหมายยศ น.สัญญาบัตร
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครืองหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ. เมื่อวันที่ 26 ม.ค.58 โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี
 
    การนำเสนอผลงานโครงการของกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้
 พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ. พอ. เป็นประธานในการประชุม คณก.กลุ่มกิจการพัฒนาคุณภาพ พอ. ซึ่งในการประชุมได้มีการนำเสนอผลงานโครงการของกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมทั้งหมด 24 กลุ่ม จาก นขต.พอ. เมือวันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 58 เวลา 0900 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม พอ.(1)  
 
    กีฬาแพทย์สี่เหล่าประจำปี 57
 คณอก.กีฬา พอ. จัดทีมนักกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557 (ระหว่างวันที่ 16 - 21 ม.ค.58) โดยมี วพอ.พอ.จัดนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมการแสดง และประกวดกองเชียร์
 
    จก.พอ.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมกิจการสายแพทย์
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ณ แผนกแพทย์ สร.ภูหมันขาว คปอ.ทอ.เมื่อวันที่ 15 ม.ค.58
    ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.

    พล.อ.ต.ศักดา  สุจริตธรรม รอง จก.พอ./ ประธาน คณอก. ติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม รพ. บน.  1, 23 และ 21 เมื่อวันที่   12-16 ม. ค. 58 โดยมี  ผบ.กองบินฯ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ
 
 

    โครงการค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๑

       โครงการค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๑ ณ ศภษ.ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๓ - ๑๕ ม.ค.๕๘ มี น.สัญญาบัตร พอ.เข้าร่วมกิจกรรม ๙ คน

(ชมอัลบั้มภาพ)

    มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

   พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นตัวแทน ผบ.ทอ. กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เข้าร่วมในพิธีอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ, ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันอังคารที่ 13 ม.ค.58 เวลา 13.00 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร