หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
กำหนดการรายงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 58
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 

          พล.อ.ท.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติด ทอ. (ระหว่างวันที่  23-24 มี.ค.58)  ณ โรงแรมแฟร์เท็กซ์ สปอร์ตคลับ แอนด์ โฮเต็ล  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่  23 มี.ค.58

 (ชมอัลบั้มภาพ)

ข่าวประชาสัมพันธ์... ขอเชิญกำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ฉีดวัคซีน "ฟรี" ในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียดกำหนดการ คลิกอ่านได้ที่นี่...
 
ด้วยกวก.พอ.จัดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบบูรณาการของบุคลากร พอ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน กาหนดจัดการอบรม ระหว่าง ๗ พ.ค. – ๑๔ ก.ค.๕๘ เฉพาะวันอังคาร และพฤหัส เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ กวก.พอ. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จานวน ๓๐ คน ขอเชิญข้าราชการ พอ.ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ส่งรายชื่อ ให้ กวก.พอ. ภายใน ๒๓ มี.ค.๕๘ รายละเอียดประสาน ร.อ.หญิง วรารัตน์ ศรีแก้ว โทร ๒-๒๕๙๔ ... คลิกอ่านตารางการอบรมได้ที่นี่..
 
    Happy Birthday
    รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
 

All..  
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
กองเวชศาตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  ขอแจ้งงดตรวจสุขภาพประจำปี และ ตรวจภารกิจอื่นๆ ตามวันที่แจ้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.   - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ วันที่ 7,8,9 เม.ย.58    - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วันที่ 26, 27 พ.ค.58  - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (กำลังพลพิเศษ) วันที่ 18,19,20 พ.ค.58 ...  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเพื่อหลีกเลี่ยงในวัน เวลา ดังกล่าว...  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.2-2600 All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
 
 
ขอเชิญข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วม กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ครอบครัวอบอุ่น”  ชิงรางวัล มูลค่ากว่า 10,000 บาท... ส่งภาพที่ ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ (2-5422) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558  สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์

      พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.56 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟั้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.56 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.58

    พอ.รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 16

 พล.อ.ต.อนุตตร  จิตตินันทน์  เสธ.พอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.58 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี 

    จก.พอ.ตรวยเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.7 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.58
    รอง จก.พอ.ติดตั้งเครื่องกระตุกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ
พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม รอง จก.พอ.ติดตั้งเครื่องกระตุกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ( AED )เครื่องที่ 1 บริเวณประชาสัมพันธ์ชั้น 3 หน้า สนง.ผบช.บก.ทอ.เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 58 
    การบรรยายพิเศษ "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในบริบทของ ICT”
พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม. รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในบริบทของ ICT” บรรยายโดย พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ์. หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. โดยมี น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๑มี.ค.๕๘เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐
 
    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมในหน่วยสายวิทยาการแพทย์
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.5 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟั้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.5 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.58
 
    พิธีปิดการอบรม หลักสูตร จนท.บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ.
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ. รุ่นที่ 13 โดยมี น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ พอ. และข้าราชการ กวก.พอ.เข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่ 6 มี.ค.58
 
 
    พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร พลพยาบาลรุ่นที่ 102
  พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร พลพยาบาล รุ่นที่ 102 โดยมี พล.อ.ต. ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ., น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ พอ. และข้าราชการ กวก.พอ.เข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่ 5 มี.ค.58 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม กวก.พอ.
 
 
    พิธีเปิดประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครืองหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ. เมื่อวันที่ 27 ก.พ.58 โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี
 
    พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ. ครั้งที่ 13

   พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ. รุ่นที่ 13 วันอังคารที่ 24 ก.พ.58 เวลา 1300 ณ ห้องบรรยาย กวก.พอ.
 
 

    โครงการเติมความสุขแบบพอเพียง
พลอากาศโทสุรศักดิ์ โปร่งจันทึก เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จว.นครนายก ตามโครงการเติมความสุขแบบพอเพียงให้ข้าราชการ พอ.มื่อวันที่ 23 ก.พ.58