จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2558
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
กำหนดการรายงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 58
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Link Download Antivirus

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
    
 

          พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันท์ เสธ.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ 103 โดยมี น.อ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ รอง ผอ.กวก.พอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 1 ก.ย.58 เวลา 1300 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ พอ. (กวก.พอ.)

 
  

................................................................................................................

 
    ประกาศ, คำแนะนำ
  
 

All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 


 แจ้งปิดประตู พอ.(1) ด้านหน้า กวป.พอ. และสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร 80 ปี กับ กวป.พอ. เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร กวป.พอ. ใหม่ 
ด้วยประตู พอ.1 (ด้านหน้า กวป.พอ.) และสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร 80 ปี กับ กวป.พอ.ได้ถูกปิดลงเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร กวป.พอ.ใหม่ ทำให้ผู้มารับบริการที่ กวป.พอ.ต้องใช้ประตู พอ.2 (ทางเข้ากรมแพทย์ทหารอากาศ) และประตูหน้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควร เมื่อทำการแล้วเสร็จจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง แผนผังดังรูปภาพ   อ่านต่อ..


 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ งดให้บริการทำกายภาพบำบัด ในวันที่ ๓๑ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๘
เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Management of Shoulder Conditions” เพื่อให้นักกายภาพบำบัดได้ทบทวนความรู้ในหลักการตรวจประเมินทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่ ในวันที่ ๓๑ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๘ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ จึงของดให้บริการทำกายภาพบำบัดในวันดังกล่าว  อ่านต่อ..


All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    มหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 32 ประจำปี 58

พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันท์ เสธ.พอ. นำคณะข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 58 ร หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)

    พิธีไหว้ครูนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานพิธีไหว้ครูนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี น.อ.หญิง วีนิช ผลเกิด ผอ.วพอ.พอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วพอ.พอ.

(ชมอัลบั้มภาพ)

    ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนการบิน

น.อ.เกรียงไกร โสธรชัย รอง เสธ พอ./อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนการบิน โดยมี พล.อ.ต. รัชชาพงษ์ สมนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 25 ส.ค.58 เวลา 09.00 น.

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ. (ในส่วนของ พอ.) และสหกรณ์ออมทรัพย์ พอ.จำกัด ปี ๕๘

พล.อ.อ.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.(ในส่วนของ พอ.) และทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ พอ.จำกัด ประจำปี 2558 โดยมี พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.และคณะผู้บริหาร พอ. เข้าร่วมพิธีฯ ในวันอังคารที่ 18 ส.ค.58 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร บก.พอ.

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีเปิดการอบรม จนท.สายแพทย์ปฏิบัติราชการปี ๕๘

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. ประธานพิธีเปิดการอบรม จนท.สายแพทย์ปฏิบัติราชการสนามปี ๕๘ โดยมี พล.อ.ต. อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ. พอ.เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการบริการแพทย์ราชการสนาม ให้กับผู้ไปปฎิบัติราชการสนาม ในวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กวก.พอ.

(ชมอัลบั้มภาพ)

    การบริการทางการแพทย์ พอ. ในกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ (Bike For MOM)

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. และคณะผู้บริหาร กรมแพทย์ทหารอากาศ บัญชาการการดูแลด้านการบริการทางการแพทย์ พอ. ในกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ (Bike For MOM) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 58 ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

    ผู้แทน จก.จร.ทอ. และคณะจเร ตรวจเยี่ยม พอ.

     น.อ. เกรียงไกร โสธรชัย รอง เสธ พอ. ให้การต้อนรับ น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา ผู้แทน จก.จร.ทอ. และคณะจเร ในการตรวจเยี่ยมกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องประชุม พอ.(1) เมื่อวันอังคารที่ 11 ส.ค.58 เวลา 08.30 น. โดยมี น.อ.วิษณุ ภู่ทอง ผอ.กวก.พอ. เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจ

    กิจกรรม Big Cleaning Day กรมแพทย์ทหารอากาศ

       พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งเปิดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โดยมีหัวหน้า นขต.พอ.เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 6 ส.ค.58 เวลา 0900-1200 น. ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

(ชมอัลบั้มภาพ)

    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร