หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ณ ศคร.ดอยอินทนนท์
          พล.อ.ท. สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยียมกิจการสายแพทย์ ณ แผนกแพทย์ ศคร.ดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.57

(ชมอัลบั้มภาพ)

ข่าวแจ้งจาก กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ... ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัย ร้านค้า และหน่วยงานที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันร่วมกันดูแลรักษาบ่อดักไขมัน เพื่อให้บ่อดักไขมันมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาสิ่งแวดล้อม ... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ
 
    Happy Birthday
    กีฬาภายในกรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี 2557
  
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
สวัสดีทุกๆท่านค่ะ... ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะคะ ขอให้ทุกท่านแข็งแรงกันทุกคนค่ะ   โอสถติดปีกฉบับปักษ์แรกของเดือน ธันวาคม 57   จะมาอัพเดทข้อมูลล่าสุด เรื่อง ข้อมูลด้านยาที่มีประโยชน์  น่าสนใจมากค่ะ  เชิญคลิกอ่านได้ที่นี่... All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 


All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ และเปิดโครงการศูนย์เด็กเล็ก กองบิน 41

  พล.อ.ท. สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.41 และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์เด็กเล็ก กองบิน 41 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.57

    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ รพ.กองบิน บน.4
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.4 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟั้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน..4 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57
 
 
    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ รพ.กองบิน บน.46
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.46 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟั้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน..46 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57
 
    Big Cleaning Day
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในพิธี Big Cleaning Day ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ พอ. โดยมี น.อ.วิชัย รุงฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ.เป็นผู้กล่าวรายงาน

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีประดับเครืองหมายยศ น.สัญญาบัตร
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องประชุม พล.อ.ประพันธ์ ธูปเตมีย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.57 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี

(ชมภาพอัลบั้ม)

    พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ.ค. 2557 โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 2 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

(ชมอัลบั้มภาพ)

    กิจกรรมวันเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ

  พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในกิจกรรม วันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ " กองทัพอากาศ สุขภาพดี ด้วยวิถีไทย" วันที่ 27 พ.ย.57 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร กรมแพทย์ทหารอากาศ

    ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดชุดแพทย์บริการฯ (แพทย์ : ร.อ.หญิง เพ็ชชรี พลมณี, ทันตแพทย์ : น.ท.หญิง ชนิตรานันท์ ไวทยกุล, เภสัชกร : น.ต.หญิง วรกฎ เจนนัดดี และ พยาบาล : น.ท.หญิง กัญญานาฎ ทองอยู่) ร่วมกับหน่วยมิตรประชา ทอ. ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รร.วัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.57 เวลา 08.00-14.00 น.

    จก.พอ.ตรวจเยี่ยม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

    พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานตรวจเยี่ยม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องประชุม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  เมื่อวันที่ 24 พ.ย.57 โดยมี พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารกำลังพลสายแพทย์เพื่อรองรับโครงสร้างใหม่ พอ. (ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.57) เมื่อวันที่ 25 พ.ย.57 ณ ภูผางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี น.อ.วิษณุ ภู่ทอง ผอ.กวก.พอ.เป็นผู้กล่าวรายงาน (ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 65 คน)
 
(ชมอัลบั้มภาพ)

    กอล์ฟวันปิยมหาราช ครั้งที่ 33
 พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล " กอล์ฟวันปิยมหาราช ครั้งที่ 33 " ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย.57 เวลา 06.00 โดยมี พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และ คณก.จัดการแข่งขันฯ ให้การต้อนรับ และ นักกีฬากอล์ฟฯ เข้าร่วมในพิธีฯ