จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
องค์กรคุณธรรม พอ.
 
6 ขั้นตอน รพ.คุณธรรม
 
Gantt chart แผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พอ. 2559
 
การดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมของ รพ ชลบุรี
 
การประชุม คณก.ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พอ. ครั้งที่ ๑_๕๙
 
แผนดำเนินงาน องค์กรคุณธรรม พอ.2559
 
เอกสารประกอบบรรยาย อ.เกษม 22 มี.ค.59
 
ฟอร์มแบบสอบถาม องค์กรคุณธรรม พอ.2559
 
ลิงค์แบบสอบถาม องค์กรคุณธรรม พอ.2559
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๕๙
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2558
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 59
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 59
 
ร่างแผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 60
 
ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการ พอ. 59
 
นโยบายการดูแลกำกับองค์การที่ดี พอ. ปี 59
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
 
แนวทางปฏิบัติการส่งสอบ ECL
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 58
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
คู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
พ.ต.ส.
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
คู่มือสำหรับการทำตำราหลังจบการศึกษาต่างๆ ของ พอ.
 
คู่มือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
 
คู่มือพจนานุกรมกิจกรรมกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
งานการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
 
 
 
 
 
 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ.
 

กำหนดการพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) ในวันพุธที่ ๔ พ.ค.๕๙ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) ถนนเดชะตุงคะ ดอนเมือง กทม

(คลิกกำหนดการ)

 เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบาย จก.พอ. เรื่ององค์กรคุณธรรม พอ. สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คณก.ขับเคลื่อนคุณธรรม พอ. จึงขอความร่วมมือจากบุคลากร พอ.ทุกท่าน ระดมความคิดเห็นตามลิงค์แบบสอบถามที่แบบภายใน 10 พ.ค.59 นี้ แบบประเมินระดมความคิดเพื่อใช้ในการกำหนดคุณธรรมร่วมของ พอ.  https://goo.gl/ikFKMg

https://goo.gl/ikFKMg

    ข่าวประชาสัมพันธ์


 


 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองของเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย.59
คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ ทอ. ที่มีบุตรหลานอายุ 12-22 ปี แจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครภายในวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.59 โทร. 2-2604,2-24670 น.ต.หญิง ประภัสสร บุญรัตน์  อ่านต่อ..


All..  
    รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 


    ประกาศ, คำแนะนำ
  All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
    พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ.

    ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย..ร่วมใจประหยัดน้ำ ประจำปี 2559

 พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ. เป็นประธานในงานพิธี "สงกรานต์วิถีไทย..ร่วมใจประหยัดน้ำ เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของ พอ.ประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เม.ย. 59 เวลา 1200 - 1600 น. ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.โดยมีข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา และชมการแสดงจากนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

    กิจกรรม Big Cleaning Day

น.อ. เกรียงไกร โสธรชัย รอง เสธ พอ. เป็นตัวแทน จก.พอ. เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning Day "เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.พอ.เมื่อวันที่ 7 เม.ย.59 เวลา 0830 น. โดยมี หน.นขต.พอ.และข้าราชการในสังกัด พอ. เข้าร่วมในพิธีฯ

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ปี 59

พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ. เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.พอ. ในวันที่ 5 เม.ย.59 เวลา 0730 น. โดยมีคณะผู้บริหาร พอ. หน.นขต.พอ. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีฯ

 
    พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ จก.พอ.

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ จก.พอ. ในวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 59 เวลา 1300 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า ฯ ชั้น 3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.