จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๕๙
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2558
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
กำหนดการรายงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 58
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
พ.ต.ส.
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Link Download Antivirus

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
    
 

น.อ.เกรียงไกร โสธรชัย รอง เสธ พอ. คณะกรรมการสวัสดิการ พอ.ตรวจกิจการร้านค้าใน พอ.ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตราฐานอาหารสะอาด รสชาดอร่อย เมื่อวันที่ 1 ต.ค.58

 
   

"อยากรู้ไหมคะว่าเจ้าหญิงของเธอคือใคร" ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ อ่านผลงานชนะเลิศการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ เนื่องในวันไหว้ครู เรื่อง MY PRINCESS : MY INSPIRATION ของ นพอ. ปานหทัย แสงนาค อ่านเรียงความ...

 
    ประกาศ, คำแนะนำ
  
 
เนื่องด้วย กวป.พอ. จะทำการตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 480 คน ในวันที่ 15-16 ต.ค. 58 เวลา 0800-1200 จึงของดการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจตามภารกิจต่าง ๆ ในวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเพิ่มกรุณาติดต่อ ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เบอร์โทร 02-5342600

All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 


 จัดโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย จำนวน 91 ราย ฟรี 
เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม กองทันตกรรมจัดโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย จำนวน 91 ราย ฟรี (ยกเว้นผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและกินยาละลายลิ่มเลือด) รับคิวได้ตั้งแต่เวลา 0630 ณ ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศข้อมูลข่าวโดยร.อ.หญิง อรฉัตร ศรีเจริญนปส.กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.2-7221  อ่านต่อ.. ของดการตรวจสุขภาพประจำปี และภารกิจทุกประเภทในวันที่ 15-16 ต.ค. 58
เนื่องด้วย กวป.พอ. จะทำการตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 480 คน ในวันที่ 15-16 ต.ค. 58 เวลา 0800-1200 จึงของดการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจตามภารกิจต่าง ๆ ในวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเพิ่มกรุณาติดต่อ ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เบอร์โทร 02-5342600  อ่านต่อ..


 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะยกเลิกแฟ้มประวัติผู้ป่วยรังสีรักษา รหัสปี 36-40 ที่ไม่มาติดตามการรักษาพยาบาลเกินกว่า 5 ปี
ด้วย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะยกเลิกแฟ้มประวัติผู้ป่วยรังสีรักษา รหัสปี 36-40 ที่ไม่มาติดตามการรักษาพยาบาลเกินกว่า 5 ปี เนื่องจากสถานที่เก็บไม่เพียงพอและไม่สะดวกในการค้นหา ดังนั้น หากผู้ป่วยท่านใดต้องการแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาลดังกล่าว ขอให้ติดต่อหน่วยรังสีรักษา กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พ.ย.58     จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  อ่านต่อ..


All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    กอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๔
 
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร 02-523-7636 02-534-4662
โทรสาร 02-534-5422
นาวาอากาศเอกหญิง พิมพา รุ่งนพคุณ
081-342-4969
 
    พิธีเกษียณอายุราชการและพิธีเชิดชูเกียรติ พอ. ปี 58

 กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเกษียณอายุราชการและพิธีเชิดชูเกียรติ พอ. ประจำปี 2558 โดยมี พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปเตมีย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

(ชมอัลบั้มภาพ)

    วันมหิดล ๒๕๕๘

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. นำข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ศาลาศิริราช 100 ปี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

(ชมอัลบั้มภาพ)

    ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2558

 
    โครงการนัดตลาดนัดความรู้ (KM)

     พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนัดตลาดนัดความรู้(KM) และเยี่ยมชมบอร์ดผลงานของตัวแทน นขต.พอ. พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม โดย อาจารย์นิคม อ่อนละมัย เมื่อวันที่ 17 ก.ย.58 ณ อาคารคุ้มเกศ ชั้น 5 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

    พิธีมอบรางวัลพัฒนาการภาษาอังกฤษ

 พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีมองรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีพัฒนาการภาษาอังกฤษดีเด่น เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58 ณ ห้องประชุม พอ. ๑

    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ 103

พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันท์ เสธ.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร พลพยาบาล รุ่นที่ 103 โดยมี น.อ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ รอง ผอ.กวก.พอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 1 ก.ย.58 เวลา 1300 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ พอ. (กวก.พอ.)

    มหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 32 ประจำปี 58

พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันท์ เสธ.พอ. นำคณะข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 58 ร หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)

    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร