หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 56
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
เอกสารประกอบการอบรมจากศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
ติดต่อสอบถาม-ให้คำแนะนำ
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
      พล.อ.ท.ธีระภาพ  เสนะวงษ์  จก.พอ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.ประจำปี 57 ให้กับบุตรข้าราชการ,ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด พอ.ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานงานกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.57 เวลา 08.30 น. รวมทั้งสิ้น  75 ทุน  เป็นเงินจำนวน  230,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.  ทุนเรียนดี  ระดับประถมศึกษา จำนวน 16 ทุน, ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน, ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน
2.  ทุนสนับสนุนการศึกษา  ระดับอนุบาลศึกษา  จำนวน 16 ทุน, ระดับประถมศึกษา  จำนวน  19 ทุน, ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  12 ทุน, ระดับปริญญาตรี  จำนวน 1 ทุน
 
 

ขอเชิญข้าราชการ ทอ.ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดตรวจสุขภาพ ฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 เวลา 0800 - 1200 ณ อาคารคุ้มเกศฯ ... พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

 
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศจะเปิดการอบรม จนท.สายแพทย์ปฏิบัติราชการสนามประจำปี 57  กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่  4-8 ส.ค.57,0800-1600 สถานที่อบรม ห้องบรรยาย 1 กวก.พอ. โดย จก.พอ.เป็นประธานเปิดพิธีในวันที่  4 ส.ค.57 เวลา  08.15 น.  ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ รายงานตัว เวลา 07.15-07.45  น. (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติเทา คอพับ แขนยาว อินทรนูแข็ง)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผกว.กวก.พอ. โทร. 2-2594 ...
 
    Happy Birthday
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
file download ใหม่...  การดำเนินการตามโครงการศึกษาของ ทอ. หน่วย พอ. (ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ทั้งในโครงการศึกษา ของ ทอ. และนอกโครงการศึกษา(ตามที่ กพ.ทอ.กำหนด))  ท่านสามารถ download ได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ พอ. ในเมนูย่อยซ้ายมือ หัวข้อ file download " ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษาฯ "  หรือคลิกที่นี่  ...
 All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 

All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)

All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีกรณีพิเศษ)
All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์

 

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    การฝึกทดสอบความพร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน ศบภ.ทอ.

   การฝึกทดสอบความพร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน ศบภ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ 30 ก.ค.57 ณ ฝูง 601 บน.6 โดยมี พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร ผช.ผบ.ทอ. เป็นประธานตรวจเยี่ยมความพร้อมของชุดปฏิบัติการและให้การสัมภาษณ์สื่อมวลชน และ พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม เสธ.พอ. ร่วมตรวจเยี่ยมฯ และให้กำลังใจแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงานด้านสายการแพทย์


    ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทอ.ปี 57 ณ กองบิน 5
        พล.อ.ต.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  รองจก.พอ.ประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะฯ  ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทอ.ปี 57   ณ กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
    งานประกวดติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ.ประจำปี 57 รอบที่ 2

      งานประกวดติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ.ประจำปี 57 รอบที่ 2  ระหว่างวันที่  28-30 ก.ค.57  ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.   โดย  พอ. มีกลุ่มที่เข้ารอบ จำนวน 4 กลุ่ม  ได้แก่
1.  QCC  รพ.จันทรุเบกษา พอ.  1 กลุ่ม
2.  KM รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  จำนวน 3 กลุ่ม
 

    การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 59
     พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 59 " ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.57 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส ริมชายหาดพัทยา เมื่อวันที่ 22 ก.ค.57 ที่ผ่านมา
 
    พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ พอ.ประจำปี 2557

    พล.อ.ท.ธีระภาพ  เสนะวงษ์  จก.พอ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ พอ.ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุม พอ.(1) เมื่อวันที่  21 ก.ค.57  เวลา 16.00 น.  รายละเอียด  ดังนี้
รวมทุน  55  ทุน  ทุนละ  2,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  110,000 บาท  ได้แก่
1.  สมาชิก สอ.พอ.จก. ชั้นสัญญาบัตร  จำนวน  32  ทุน
2.  สมาชิก สอ.พอ.จก.  ชั้นประทวน  จำนวน  19  ทุน
3.  สมาชิก สอ.พอ.จก.  ลูกจ้างประจำ พอ.  จำนวน  4  ทุน

(ชมอัลบั้มภาพ)

    ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทอ.

          พล.อ.ต.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  รองจก.พอ./ประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะฯ  ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  ณ รร.การบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม  เมื่อวันที่  28 ก.ค.57  โดยมี น.อ.สุวรรณ  ขำทอง เสธ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ

    จก.พอ.และคณะฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

        พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.นำ คณะผู้บริหารกรมแพทย์ทหารอากาศ และ หน.นขต.พอ. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม. เมื่อวันที่ 21 ก.ค.57


    พอ.รับมอบโล่เกียรติคุณจาก สธ.

     กระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณแด่  “กรมแพทย์ทหารอากาศ”  เพื่อแสดงว่ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

    โครงการแลกเปลี่ยน ไทย-เกาหลี (นพอ.)

     น.อ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ หก.การศึกษา วพอ.พอ. และ น.ท.หญิง ชนิตา  อมรรัตนธาดา หน.ภพม.กกศ.วพอ.พอ.  นำคณะ นพอ.ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีตามโครงการแลกเปลี่ยน ไทย-เกาหลี ระหว่างวันที่  19-26 ก.ค.57  ที่  Korean Armed Forces Nursing Academy