จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
องค์กรคุณธรรม พอ.
 
6 ขั้นตอน รพ.คุณธรรม
 
Gantt chart แผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พอ. 2559
 
การดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมของ รพ ชลบุรี
 
การประชุม คณก.ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พอ. ครั้งที่ ๑_๕๙
 
แผนดำเนินงาน องค์กรคุณธรรม พอ.2559
 
เอกสารประกอบบรรยาย อ.เกษม 22 มี.ค.59
 
ฟอร์มแบบสอบถาม องค์กรคุณธรรม พอ.2559
 
ลิงค์แบบสอบถาม องค์กรคุณธรรม พอ.2559
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๕๙
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2558
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 59
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 59
 
ร่างแผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 60
 
ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการ พอ. 59
 
นโยบายการดูแลกำกับองค์การที่ดี พอ. ปี 59
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
 
แนวทางปฏิบัติการส่งสอบ ECL
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2560
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 59
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
คู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
พ.ต.ส.
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
คู่มือสำหรับการทำตำราหลังจบการศึกษาต่างๆ ของ พอ.
 
คู่มือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
 
คู่มือพจนานุกรมกิจกรรมกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 
ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง พอ.ประจำปี ๖๐
 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๒๒ ปี ๖๐
งานการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
 
 
 
 
 
 
 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
     พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ
 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องโถง ชั้น๓ อาคาร บก.พอ.
โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี
   
 
 

 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติมในวันศุกร์ เวลา 1600 - 2000 และวันอาทิตย์ เวลา 0800 - 1200 เริ่มวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.59 เป็นต้นไป.....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 กวป.พอ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในวันอังคารที่ 28 มิ.ย.59 , 0800-1200 ณ หอประชุมกานตรัตน์
กวป.พอ. รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยจะมีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในวันอังคารที่ 28 มิ.ย.59 , 0800-1200 ณ หอประชุมกานตรัตน์ และพ่นสารเคมี สำรวจลูกน้ำในเขตบ้านพัก ทอ. เขต 1,2,3,6 และ 7 ภายในเดือน ก.ค.59 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 22601"  อ่านต่อ.. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติมในวันศุกร์ เวลา 1600 - 2000 และวันอาทิตย์ เวลา 0800 - 1200 เริ่มวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.59 เป็นต้นไป
โดยให้บริการ ดังนี้    - วันศุกร์ให้บริการห้องตรวจอายุรกรรม , สูตินรีกรรม , กุมารเวชกรรม , โสต ศอ นาสิกกรรม , รังสีกรรม , จักษุกรรม , เจาะเลือด และกายภาพบำบัด    - วันอาทิตย์ให้บริการห้องตรวจอายุรกรรม  , สูตินรีกรรม , กุมารเวชกรรม , ออร์โธปิดิกส์ , รังสีกรรม , จักษุกรรม , เจาะเลือด และกายภาพบำบัด       ***ค่าบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 450 บาท (เริ่ม ก.ค.59) สามารถเบิกตามระเบียบกรมบัญชีกลางได้  อ่านต่อ..


All..  
    ประกาศ, คำแนะนำ
  All..  
    รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559
 
     รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2560
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด)
All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
    พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ.

    โครงการ ธรรมะเอาชนะยาเสพติด

     จก.พอ./ประธาน คณอก.ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ศอ.ปส.ทอ.จัดโครงการ ธรรมะเอาชนะยาเสพติด และสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด,การเสวนาทางวิชาการโดยวิทยากร3ท่านในหัวข้อ "การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแนวทางใหม่",พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดโดย ประธาน คณอก.ด้านการบำบัดรักษารักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ศอ.ปส.ทอ.นำคำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ไปใส่ลงในบาตรพระหน้าโต๊ะหมู่บูชาและผู้ร่วมโครงการดำเนินการเช่นเดียวกันตามลำดับ 

    พิธีทำบุญ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

  พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ. เป็นประธานในพิธีทำบุญ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ปี ใน ๙ มิ.ย.๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๓ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องโถง ชั้น๓ อาคาร บก.พอ.ทอ.

    พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ

พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ.เป็นผู้แทน ผบ.ทอ. พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ อาคาร "อปร" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๑๐๐

 
    ประกาศอัตลักษณ์และเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม พอ.

พิธีประกาศอัตลักษณ์และเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม พอ.โดยมี พลอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาศ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.๑๐๐๐ ณ ห้องโถง ชั้น๓ อาคาร บก.พอ.